Unang Pahina

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
Maligayang Pagpasok sa MormonWiki,
the free encyclopedia about Mormons from the perspective of faithful members.Tungkol sa Simbahan

Sa ngayon, Ang Simbahan ni Hesu Kristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (kaswal na kilala bilang ang Simbahang Mormon) ay may higit sa labing apat na milyong mga miyembro sa higit na 160 na mga bansa sa buong mundo. Higit sa 140 ng kanyang magagandang templo ang nakatayo sa iba’t ibang lugar sa Hilaga, Timog, at Gitnang Amerika, Europa, Asya, Africa, at marami pang mga pulo ng dagat. Ang kanyang mga naibibigay na kaluwagan at makataong pagsisikap ay nakatulong pagpalain ang buhay ng milyon-milyong tao sa buong mundo, alintana kung ano ang pananampalataya, habang ito ay sumusunod sa halimbawa ng kanyang Buhay na Pinuno, na si Hesu Kristo. Sa malungkot na pagkakataon, ang Simbahang Mormon ay hindi pa rin lubusang naiintindihan, at maraming mga katha at maling paniniwala pa ang umiiral. Umaasa kami na ang pahina na ito ay maaaring maging impormasyonal sa mga taong bumisita na ang tanging layunin ay ang paghahanap ng impormasyon ng alinman sa ibinigay na tema ukol sa Mormonismo o lamang tungkol sa mga Mormons sa pangkalahatan. Ang artikulo ay nilalaman ang mga paksa tungkol sa mga bagay tulad ng mga pangunahing paniniwala ng mga Mormons, doktrinang Mormon, kasaysayang Mormon at pamumuno, trabaho sa templo, buhay pamilya, panitikang Mormon, mga kontrobersyal na paksa, at mga organisasyon sa simbahan at mga makataong pagsisikap.

Tampok na Templo

LDS Nauvoo Illinois Temple, © 2005 by Intellectual Reserve, Inc.

Sa pagsasara ng sesyon ng Abril 1999 na Pangkalahatang Komperensiya, ang Pangulo ng Ang Simbahan ni Hesu Kristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, Gordon B. Hinckley, ay ibinigay ang mga sumusunod na anunsyo, "Nararamdaman kong Masaya akong ipahayag na sa gitna ng lahat ng mga templo na kasalukuyan nating ipinapagawa, plano namin na gawing muli ang Templo sa Nauvoo. "Ang balita ay tinanggap nang may kagalakan at may luha ng mga miyembro at kahit na ng mga hindi sa pananampalatayang LDS. (Higit pa ukol sa Templong Nauvoo.) .)


How You Can Help

Padron:How You Can Help

Featured Individual

Thomas S. Monson


Thomas Spencer Monson was sustained as the 16th President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints on April 5, 2008, following the death of President Gordon B. Hinckley. Read more...

Mga Balita Ukol sa Makataong Pagtulong

Ang Simbahang LDS ay nakakuha ng tulong doon sa Japan

Ang Simbahan ni Hesu Kristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay mayroong buong mundong kinikilalang disenyo ng mabilis na pagbibigay ng emerhensiyang pagtugon sa mga kaso ng kalamidad. Ang mga Banal sa mga Huling Araw ay hindi pumipili ng mga kongregasyon na kailangan nilang puntahan subalit sila ay nakatakda sa iba’t ibang “purok” na inaayos ayon sa heograpiya. Ang isang sistema ng pamumuno na inayos sa kanyang mga pinuno ay nagbibigay daan sa mabilis na komunikasyon mula sa ilalim pataas (Pagtuturo sa Tahanan, Pagtuturo sa Pagbisita) at mula sa itaas pababa.

Ang pamumunong Mormon sa Hilagang Silangang Japan ay nagtrabaho ng walang kapaguran pagkatapos ng 9.0 na lindol noog Marso, 2011, para sa mga misyonero na naglilingkod sa lugar, sa mga miyembro, at mga pasilidad ng Simbahan, at pagkatapos ay upang masuri ang mga pangangailangan ng lahat ng mga mamamayan at magkaroon ng pasya kung paano mabilis na makakukuha ng tulong para sa mga lugar na lubos na natamaan. Una, natukoy na walang LDS na misyonero ang namatay nasugatan, o nawawala. Sa katunayan, maraming mga misyonero na nakatalaga sa Sendai ang pumunta sa isang pagpupulong sa loob ng bansa habang ang tsunami ay humagupit. Ang mga pinuno ay nagtrabaho sa araw at gabi para sa mga miyembro at upang makita kung ang mga pinagpupulungang lugar ng Simbahan ay nasa mabuti at sapat na kondisyon upang maglingkod bilang tirahan (ang mga ito ay nasa sapat na kondisyon naman). Ang mga miyembro ng Simbahan ay hinihikayat na mag imbak muna ng tustos para sa isang taon ng pagkain, pananamit, at gasolina, at ang karagdagang 72 na oras na emerhensiyang kagamitan para sa mga miyembro ng pamilya. Ang mga tao na nagawang makaalis bago pa man humagupit ang tsunami ay dinala ang mga kagamitan na ito kasama nila. Maging ang mga nawalan ng pang-matagalang imbakan ay nagawang makaasa sa pangako ng Panginoon na kaniyang pagpapalain ang mga masunurin. Ang espirituwal na paghahanda ay bahagi ng ebanghelyo.


Ang mga Hapong Mormons sa “Helping Hands” ay nagbigay ng mga pagkain sa mga walang mga tirahan

Ang Simbahang LDS ay mabilis na napamahalaan upang magbigay ng higit sa 135,000 £ na pagkain at tubig, 8,000 litro ng gasolina at 15,000 na mga kumot. Ang Iglesia ay nagtatrabaho sa mga lokal na pamahalaang prepektural upang pagtugmain ang kanilang mga pamamahagi.

Ang mga bagay na ito ay binili sa Japan at ipinadala sa Sendai at mga karatig na lugar kung saan sila ay lubhang kailangan. Ang kumot ay binili pa sa Tsina at sa ngayon ay ang ipinamamahagi sa Japan. Ang mga pinuno ng Lokal na Simbahan ay bumuo na ng isang emerhensiyang komite ng pagtugon, na kung saan ay nagkakaroon ng pulong pang araw-araw upang makilala at tugunan ang mga miyembro at mga komunidad at ang kanilang mga pangangailangan at upang ayusin ang mga boluntaryong pagsisikap.

Libo-libong mga miyembro ng Simbahan mula sa daan-daang mga kongregasyon sa Japan ang nagtatag ng mga plano upang magbuo ng kalinisan at panlinis na mga kagamitan, sa pagsisikap na ito ay malamang na magpapatuloy sa susunod na mga linggo. Ang Simbahan ay gumawa rin ng isang malaking pinansiyal na donasyon sa Japan Red Cross.

In the meantime, the LDS Church has sent out a call to its members not only to donate to relief, but to make up for a shortage in homemade quilts. The Church requests that calls not be made to Japan area LDS offices, as the volume of calls is hindering relief efforts. Donations for LDS Church relief efforts can be made at LDS Emergency Response.

Opisyal na websayt ng Makataong Serbisyo ng mga LDS

Marami pang paraan ng pagtulong.

MormonWiki Community

==About Mormonwiki.com==

MormonWiki.com is sponsored by the More Good Foundation which offers positive, informational articles about The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (or Mormon Church). It is also a tool provided for the use of Foundation members. Therefore, MormonWiki.com is a purveyor of information and it is a purveyor of content. If you are not already a member of the Foundation, you should visit the Foundation's Web site and learn about what we do; we invite you to join.