Sakramento

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
Sacramento.jpg

Para sa mga miyembro ng Ang Simbahan ni Hesu kristo ng mga banal sa mga Huling Araw o Mormons, ang Sakrament o tinatawag na Eukaristiya o Sakramento ng Hapunan ng Panginoon ng karamihan sa mga kristiyanong samahan,ay tumutukoy sa ordinansa ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng tubig bilang paggunita sa pagbabayad-sala,ang sakripisyong ginawa ni Hesukristo. Ang pinagpira-pirasong tinapay ay sumasagisag ng sugatang katawan niya; ang tubig ay sumasagisag ng dugo na ibinuhos nya alang-alang sa pagbabayad-sala sa ating mga kasalanaan(1 Corinto 11:23-25; Doktrina at mga Tipan 27:2),kapag ang mga mormon ay nakibahagi sa sakrament na karapat-dapat,pinagsisisihan nila ang kanilang mga kasalanan,nangangako silang taglayin ang pangalan ni Hesukristo ,palagi siyang aalalahinin,at sususndin ang kanyang mga utos. Sa pamamagitan ng ordinansang ito,ang mga miyembro ng Simbahan ay inaalala ang kanyang mga tipan na kanilang ginawa noong sila ay bininyagan.

Ang pakikibahagi ng sakrament ay isang ordenansa na pinasimulan ni Hesukristo bilang bahagi ng kanyang simbahan noong siya ay namumuhay pa sa mundo. Sa Mateo 26:26-28 mababasa kung paano pinasimulan ni Hesukristo ang sakramento.

At habang sila ay kumakain,kumuha si hesus ng tinapay at binasbasan ito,at pinutol ito,at ibinigay sa kanyang mga disipulo,at nagwika,”kunin niyo at kainin;ito ang aking katawan”. Pagkaraan,kinuha niya ang kopa,at nagpasalamat at ibinigay ito sa kanila,at nagwika”inumin ninyo ito sapagkat ito ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan,na ibinuhos alang-alang sa sanlibutan sa ikapagpapatawad ng mag kasalanan.

Ang mga Banal sa mga Huling araw ay patuloy na isinasagawa ang ordenansang ito bilang paggunita kay Hesukristo at sa kanyang alay.

Ang sakrament ang pinakamahalagang bahagi ng pagsamba ng mga Mormon tuwing araw ng sabbath. Ito ang sandali kung kailan itinutuon ang kanilang gunita sa tagapagligtas at magkakaroon sila ng panibagong hangarin na isabuhay ang kanyang mga utos. Tuwing linggo,kapag nagtitipon kapag nagtitipon ang mga Mormon,ang una nilang ginagawa ay makibahagi sa sakrament. Ang pagtitipon kung saan ang sakramento ay ibinabahagi ay tinatawag na “Sakramentong Pagtitipon”.

Ang mga Panalanging Pansakramento

Ang sakrament ay isinisilbi ng mga nagtataglay ng pagkasaserdote,deakono at guro ay maaaring magbahagi ng sakrament,at ang mag saserdote ang nagbabasbas ng sakrament. Ganunpaman,kahit sinong lalaki na nagtataglay ng nakatataas na pagkasaserdote ay maaaring magsagawa ng mga ordenansang ito. Halimbawa,ang isang Elder,na nagtataglay ng Pagkasaserdoteng Melchizedek,ay maaaring magbasbas ng sakrament,subalit ang dekono o guro ay hindi,sapagkat ang taglay nila ay mas mababang pagkasaserdote.

Ang magbabasbas na saserdote ay lumuluhod at unang binabisbasan ang tinapay,pagkatapos ay ang tubig,habang sinasambit ang mga panalanging ipinagkaloob sa pamamagitan ng paghahayag. Ang mga panalanging ito ay mababasa sa Doktrina at mga Tipan 20:77-79.

Ang Panalangin sa pagbabasbas ng Tinapay

O Diyos,ang Amang walang hanggan,kami ay humihiling sa inyo sa panagalan ng inyong anak na si hesukristo,na basbasan at gawing banal ang tinapay na ito sa mga kaluluwa ng lahat nilang kakain nito; nang sila ay makakain bilang pag-alaala sa katawan ng inyong anak,at patunayan sa inyo, O Diyos,ang amang walang hanggan,na sila ay pumapayag na tglayin sa kanilang sarili ang pangalan ng inyong anak at lagi siyang aalalahanin,at susundin ang kanyang mga kautusan na ibinigay sa kanila,nang sa tuwina ay mapasakanila ang kanyang Espiritu upang makasama nila. Amen.

Ang Panalangin sa Pagbabasbas ng Tubig(alak)

O Diyos,ang Amang walang hanggan,kami ay humihiling sa inyo sa pangalan ng inyong anak na si hesukristo,na basbasan at gawing banal ang tubig na ito sa mg kaluluwa ng lahat ng iinom nito,nang ito ay kanilang magawa bilang pag-alaala sa dugo ng inyong anak,na nabuhos alang-alang sa kanila; nang kanilang mapatunayan sa inyo,O Diyos,ang Amang walang hanggan,na sila sa tuwina ay aalalahanin siya,nang mapasakanila ang kanyang Espiritu upang makasama nila. Amen.

Ang mag panalanging ito,gayundin ang panalangin sa pagbibinyag,ang tanging mga panalangin na pinahihintulutang bigkasin ng paulit-ulit. Isa sa mga huling paghahayag na ibinigay sa propetang si joseph Smith ng Panginoong Hesukristo ay nagsasaad na anumang uri ng pagkain at inumin ay maaaring gamitin sa sakrament,bagamat nararapat na ang ordenansa ay kailangang maisagawa na ang layunin ay alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos(doktrina at mga Tipan 27) . Ang alak ay hindi na ginagamit sa sakrament,bagamat kung bagong alak at sila mismo ang gumawa,ay maaaring gamitin,alinsunod dito ang orihinal na panalangin sa pagbabasbas ng tubig ay nagkaroon ng kaunting pagbabago kung saan ang salitang “alak”ay napalitan ng “tubig”.