Panalangin

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
350px-Mormon Prayer3.jpg

Ang pansariling panalangin ay isang makabuluhang bahagi ng buhay ng mga kasapi ng Simbahan ni Hesus Kristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (Simbahang Mormon). Isinulat ni Pangulong Spencer W. Kimball sa isang mensahe na ipinadala sa lahat ng mga kasapi ng Iglesia na, "Kailan tayo dapat manalangin? Ang sagot: parating manalangin. "Ang panalangin ay ang pinakamahusay na paraan ng pakikipag-ugnayan sa at pagkakaroon ng karunungan at lakas mula sa Diyos.

Ang Diksyunaryo ng Bibliya na inilathala ng Simbahan ang nagpapaliwanag kung paanong ang panalangin ay ginagawa itong posible,

Sa sandaling matutunan natin ang tunay na relasyon kung saan tayo nakatayo patungo sa Panginoon ( na ang Diyos ang ating Ama, at tayo ang Kanyang mga anak), agad pagkatapos ang panalangin ay magiging likas at katutubo sa ating bahagi (Mateo 7:7-11).Marami sa mga tinatawag na mga problema tungkol sa panalangin ay nagmumula sa paglimot sa relasyong ito. Ang panalangin ay ang kilos kung saan ang kalooban ng Ama at ang kalooban ng anak ay dinadala tungo sa kaisahan ng bawat isa. Ang layunin ng panalangin ay hindi upang baguhin ang kalooban ng Diyos, ngunit upang siguruhin ang ating sarili at ang mga biyaya na ginawang kondisyonal sa ating paghingi para sa kanila. Ang mga biyaya ay nangangailangan ng ilang mga trabaho o pagsisikap sa ating bahagi bago natin makuha ang mga ito. Ang panalangin ay isang uri ng gawain, at ito ay isang hinirang na pamamaraan upang makuha ang pinakamataas sa lahat ng mga biyaya.

Ang nilalaman ng isang panalangin ay dapat na sinenyasan ng Banal na Espiritu. Ang mga miyembro ng Simbahan ay hindi karaniwang binibigkas ang mga panalangin na binuo at isinulat, maliban sa biyaya para sa sakramento, at panalangin para dedikasyon ng mga bagong templo. Ang panalangin ay dapat may apat na pangunahing mga bahagi:

• Ang panalangin ay dapat na simulan sa pamamagitan ng magalang na pagbati para sa Amang Nasa Langit

• Ang pasasalamat ay dapat na ipinapahayag sa Panginoon na nagbibigay sa atin ang lahat.

• Ang susunod na bahagi ng isang panalangin ay dapat na isang petisyon sa Amang Nasa Langit para sa kung ano ang kailangan natin

• Isara ang panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo na ating tagapamagitan sa Ama.

At anuman ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, na tama, naniniwalang inyong tatanggapin, masdan, ipagkakaloob ito sa inyo. (3 Nephi 18:20).

Si Amulek, isang propeta sa Aklat ni Mormon, ay itinuro na dapat tayong

Magsumamo sa kanya ng awa; sapagkat may kapangyarihan siya na makapagligtas. Oo, magpakumbaba ng inyong sarili, at magpatuloy ng pagdalangin sa kanya. Magsumamo kayo sa kanya kung kayo ay nasa inyong mga bukid, oo, para sa lahat ng inyong mga kawan. Magsumamo kayo sa kanya sa inyong mga tahanan, oo, para sa buong sambahayan ninyo;maging umaga, tanghali, at gabi. Oo, magsumamo kayo sa kanya laban sa kapangyarihan ng inyong mga kaaway. Oo, magsumamo kayo sa kanya laban sa diyablo, na siyang kaaway ng lahat ng kabutihan. Magsumamo kayo sa kanya para sa mga pananim ng inyong mga bukid, upang kayo ay umunlad sa mga yaon. Magsumamo kayo para sa mga kawan ng inyong mga bukid upang sila ay dumami.Ngunit hindi lamang ito; kailangan ninyong ibuhos ang inyong mga kaluluwa sa inyong mga silid, at sa inyong mga lihim na lugar, at sa inyong mga ilang. Oo, at kung hindi kayo nagsusumamo sa Panginoon, hayaan na ang inyong mga puso ay mapuspos, patuloy na lumalapit sa panalangin sa kanya para sa inyong kapakanan, at para rin sa kapakanan nila na nasa paligid ninyo. (Alma 34:18-27)

Ang mga miyembro ay pinapaalalahanan na sila ay makatatanggap ng tunay na mga kasagutan mula sa Amang Nasa langit, at ang mga kasagutan sa mga panalangin ay makararating agad sa iba’t ibang mga paraan, tulad ng pagkatanggap ng isang pakiramdam ng kapayapaan, pagkakaroon ng isang nakapapaliwanag na kaisipan na inilimbag sa isip, o mapahanga na may patotoo ng katotohanan. Ang mga kasagutan sa panalangin ay maaari ding dumating sa pamamagitan ng mga kaganapan na nangyayari sa ating mga buhay. Ang sagot ay natatanggap agad, ngunit ang pagpapahayag ng sagot ay maaaring tumagal ng taon. Kung ang panalangin ay isinasagawa, ang mga kasagutan ay mas madaling mababatid.