Pagsisisi

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
350px-Mormon Prayer3.jpg

Ang pagsisisi ay isa sa mga saligang alituntunin ng Ang Simbahan ni Jesukristo ng mga Banal sa mga Huling Araw o Simbahang Mormon. Ang alituntuning ito ay kasama bilang bahagi ng ika-apat na Saligan ng Pananampalataya:

Naniniwala kami na ang unang alituntunin at ordenansa ng ebanghelyo ay: una,pananampalataya sa Panginoong Jesukristo; ikalawa,pagsisisi; ikatlo,pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa ikapapatawad ng mga kasalanan; ikaapat, pagpapatong ng mga kamay para sa kaloob ng Espiritu Santo. Ang mga Mormon ay naniniwala sa alituntunin ng pagsisisi,kung saan ito ay nakasandig sa totoong pananampalataya kay Jesukristo bilang Tagapagligtas at Manunubos ng sanlibutan. Ang pagsisisi ay susi sa pamumuhay na kagaya ng kay Kristo; ito ay isang patuloy na proseso kung saan ang isang tao ay maaaring ihalintulad ang kanyang buhay sa naging halimbawa ni Kristo. Ang pagsisisi ay hindi isang simpleng bagay lamang,dahil ibinibilang nito ang lubusang pagbabago ng isang tao sa kanyang katauhan ng kusang loob. Sa pamamagitan ng pagsisisi, tinatalikuran ng mga tao ang kanilang mga makamundong pagnanasa at hinahangad ang kabanalan. Bahagi ng kaikasan ng isang tao ang posibilidad na magkasala. Bilang bahagi ng pagsisisi kinakailangang kilalanin ang nagawang kasalanan, puspos na kalungkutan (o makadiyos na pighati),pagbabayad pinsala kung kinakailangan, at pag-iwas na magawa muli ang nagawang kasalanan. Ang susi sa pamamaraan ng pagsisisi ay ang pansarili,tapat at may kaakibat na pananalangin sa Diyos ng taong nagkasala,kasabay nito angpaghingi ng kapatawaran atpagpapasyang hindi na gagawin muli ang naging pagkakasala. Ang Gabay sa mga Kasulatan ng mga Banal sa mga Huling Araw ay isinalarawan ang pagsisisi bilang :

Pagbabago ng isip at puso na nagdadala ng sariwang asal sa pakikitungo sa Diyos, sa sarili, at sa pangkalahatang buhay. Ang pagsisisi ay nagpapahiwatig na ang isang tao ay umiiwas sakasamaan at itinutuon ang kanyang puso at kalooban sa Diyos, sumusunod sa mga utos ng Diyos at naghahangad na maiwasan ang pagkakasala. Ang tunay na pagsisisi ay nagmumula sa pagmamahal sa Diyos at matapat na hangarin na sundin ang kanyang mga utos. Lahat ng taong may pananagutan ay nagkasala at kinakailangang makapagsisi upang umunlad tungo sa kaligtasan. Sa pamamagitan lamang ng pagbabayad-sala ni Jesukristo ang ating pagsisisi ay nagkakaroon ng bisa at nagiging katanggap- tanggap sa Diyos. Ang mga kasalanan na higit na maliit ay maaaring isaayos,sa pagitan ng Diyos at ng taong nagkasala. Mahalaga para sa mga miyembro ng Simbahan na ikumpisal ang mga malalaking kasalanan sa kanyang obispo, na siyang makapagbibigay ng payo,makapagbigay nglakas, at makatulong sa proseso ng pagsisisi. Ayon sa kahulugan mula sa Hebreo at Griyegong salita kung saan ito hinango,ang pagsisisiay nangangahulugan ng “pagbabago ng isip”, “pagtuon ng puso at kaloobansa Diyos,, at pagtatakwil sa kasalanan kung saan angisang tao ay likas nang nakagawa. Sa gayon, ang pagkakasala muli ay nagpapakita na ang proseso ng pagsisisi ay hindi pa lubos.