Pagsasalita sa wika

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Nagsasalita sa wika


Ang pagsasalita sa wika ay isa sa mga espirituwal na mga regalo na ipinagkaloob sa mga sumasampalataya kay Kristo. Ang Kahulugan ng mga wika ay isa pang regalong espirituwal na kaugnay dito. At muli, ipinapayo ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag ninyong itatatwa ang mga akaloob ng Diyos, sapagkat ang mga yaon ay marami; at ang mga yaon ay nanggagaling sa yaon ding Diyos. At bmaramingiba’t ibang paraan na ang mga kaloob na ito ay pinamamahalaan; ngunit ng yaon ding Diyos na siyang gumagawa ng lahat-lahat; at yaon ay ibinibigay sa pamamagitan ng mga paghahayag ng Espiritu ng Diyos sa tao, sa kapakinabangan nila.

At muli, sa iba, lahat ng uri ng wika; At muli, sa iba, ang pagpapaliwanag ng mga salita at iba’t ibang uri ng mga awika. At ang lahat ng kaloob na ito ay ipinagkakaloob ng Espiritu ni Cristo; at ang mga yaon ay ipinagkakaloob nang kani-kanya sa bawat tao alinsunod sa kanyang kalooban.

At nais kong payuhan kayo, mga minamahal kong kapatid, na inyong pakatandaan na ang abawat mabuting kaloob ay nagmumula kay Cristo. (Moroni 10:8, 15-18).

At muli, ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa iba na malaman ang iba’t ibang pamamalakad, kung ang mga ito ay sa Diyos, nang ang pagpapahayag ng Espiritu ay maipagkaloob sa bawat tao upang makinabang dito.

At muli, ipinagkaloob sa iba na makapagsalita ng mga awika;

At sa iba ay ipinagkaloob ang pagpapakahulugan sa mga wika. At lahat ng akaloob na ito ay galing sa Diyos, para sa kapakinabangan ng mga banak ng Diyos.(Doctrine and Covenants 46:16, 24-26). (See also, 1 Corinthians 12:10, 28, 30; 14.) In Doctrine and Covenants 109:36 it says, Matupad ito sa kanila, gaya sa mga yaon sa araw ng Pentekosta; mabuhos ang kaloob na mga awika sa iyong mga tao, maging mga bdilang kawangis ng apoy, at ang pagbibigay-kahulugan dito. "Ang Wika at ang kanilang interpretasyon ay napapabilang sa mga tanda at himala na laging dumadalo sa mga tapat na tumatayo bilang ebidensya ng pagka-diyos sa gawa ng Panginoon. (Tingnan 9:24 Mormon; Mark 16:17; Gawa 10:46; 19:06.) ang pagiingat ay dapat na laging umaalinsabay sa paggamit ng mga regalo ng mga wika. 'Ito ay hindi kinakailangan,' halimbawa, 'para sa mga wika dapat ituro sa Iglesia lalo na, para sa anumang mga tao na may Banal na Espiritu, ay maaaring magsalita ng mga bagay ng Diyos sa kaniyang sariling wika pati na rin ang magsalita sa iba; dahil ang pananampalataya ay dumarating ng hindi sa pamamagitan ng mga palatandaan, ngunit sa pamamagitan ng pagdinig sa mga salita ng Diyos. ' "Ang pagdinig ng salita ng Diyos" ay ang layunin para sa pagsasalita sa wika. Kung ang pagunawa at patotoo ni Kristo ay hindi madagdagan, kung gayon ang regalo ay magamit sa mali o sa inspirasyon ng ilang mga iba pang piagmulan liban sa Panginoon. Si Satanas ay maaaring magsalita sa mga wika. Sinabi ni Joseph Smith Huwag kang magsalita sa regalo ng wika ng walang unawa, o walang kahulugan. Ang diablo ay maaaring magsalita sa wika; ang kalaban ay darating sa kanyang gawain; maaari tuksuhin siya lahat ng klase; maaaring magsalita sa wikang Ingles o Olandes. Sinoman ay huwag magsalita sa wika maliban kung siya bibigyan ng kahulugan, maliban sa pamamagitan ng pahintulot ng mga taong inilagay upang mamahala; pagkatapos ay siya ay maaaring kumilala o magbigay ng kahulugan, o iba pa. [2], Si Apostol Pablo ay nagsabi: Nguni't sa iglesia ibig ko pang magsalita ng limang salita ng aking pagiisip, upang makapagturo ako naman sa iba, kay sa magsalita ng sangpung libong salita sa wika. (1 Corinthians 14:19). Pentecostes ay isang perpektong halimbawa ng tamang paggamit ng kaloob na ito (Gawa 2:1-18). Ang mga apostol ng Panginoon ay nagsalita sa kanilang sariling wika, ngunit sila ay mauunawaan ng mga libo ng mga pelgrimo sa kanilang sariling wika. Sa araw na iyon, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay nahayag at marami ang naakay. Ang Simbahan ni HesuKristo ng mga Banal Sa Ang mga Huling Araw ang mga regalo ng mga wika ay nahayag sa bawat araw sa gitna ng mga libo ng mga misyonero sa paghahatid sa buong mundo. Ang mga Misyonero ay matututo sa wikang banyaga at ang kahulugan nito sa kahanga-hanga kadalian, at mga salita ay napupunta sa kanila ng hindi nila npaglinang. Ang mga regalo ng mga wika ay nahayag din sa iba pang, isahan kaganapan, tulad ng sa pagtatalaga ng Templo ng Kirtland. Pero ang pagsasalita sa wika ay hindi bahagi ng normal na mga pulong simbahan, tulad ng mga sakramento ng pulong o patotoo na pulong. References 1. ↑ Teachings of Joseph Smith, pp. 148-149, as quoted by Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Second edition, p. 801. 2. ↑ Teachings of Joseph Smith, p. 162, 212. Related Pages  Spiritual Gifts  Holy Ghost