Mga Pananagutan sa Pamilya

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Ang bawat tao ay may mahalagang papel sa kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng mga propeta, ipinaliwanag ng Panginoon kung paanong ang mga ama, mga ina at mga anak ay kailangang malaman na sundin kung ano ang ninanais ng Panginoon na sila ay maging. Kung gagawin natin ang ating bahagi, tayo ay maaaring mamuhay ng magkakasama bilang isang pamilya magpakailanman.

"Ang pamilya ay inorden ng Diyos. Ang kasal sa pagitan ng lalake at babae ay mahalaga sa Kanyang plano. Ang mga anak ay may karapatan sa kapanganakan na nasa loob ng bigkis ng matrimonyo, at makagisnan ang isang ama at isang ina na pinahahalagahan ang kanilang matrimonyal na panata na mayroong kumpletong katapatan. Ang kaligayahan sa buhay may pamilya ay pinaka-malamang na makakamit kung ito ay itinatag sa mga turo ng Panginoong Hesu Kristo. Ang mga matatagumpay na kasal at mga pamilya ay itinatag at pinananatili sa mga alituntunin ng pananampalataya, panalangin, pagsisisi, pagpapatawad, paggalang, pagmamahal, habag, gawain, at mabubuting gawaing panlibangan. "(Tingnan ang" Pamilya: Proklamasyon sa Mundo "). Sa pag-aasawa, hindi ang lalake o ang babae ang mas mahalaga kaysa sa isa. Sila ay dapat na maging pantay na magkapareha, at nagtratrabaho ng magkasama upang maibigay ang mga espirituwal, emosyonal, intelektwal at pisikal na mga pangangailangan ng kanilang pamilya.

Ang ilang mga responsibilidad ay dapat na kinababahagian ng ama at ng ina. Ang mga ito ay ang magturo ng ebanghelyo ng Panginoong Hesu Kristo, manalangin at ang sundin ang mga kautusan ng Diyos. Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan ng mga magulang upang maturuan ang kanilang mga anak ay sa pamamagitan ng pagiging isang halimbawa. Ang mga mag-asawa ay dapat na ipinapakita ang kanilang pagmamahal at paggalang sa kanilang mga anak kapwa sa kanilang mga aksyon at mga salita. Ang katatagan ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Magbigay ng mga gumaganang pakikipagkaibigan, magandang kapaligiran sa tahanan, at gabayan ang mga anak ng may pagmamahal. “Ang mag-asawa ay mayroong isang mataimtim na responsibilidad na mahalin at pangalagaan ang isa’t isa at ang kanilang mga anak. “Ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon”. (Awit 127:3). Ang mga magulang ay mayroong isang sagradong tungkulin, na palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at katuwiran, na ibigay ang kanilang mga pisikal at espirituwal na pangangailangan, at turuan sila na mahalin at paglingkuran ang bawat isa, sundin ang mga utos ng Panginoon, at maging mga mamamayan na masunurin sa mga batas saan man sila nakatira. Ang mga dakilang propeta ay mga lalaking anak rin ng mga karapat-dapat at dakilang mga magulang; tulad ni Propetang Nephi noong makalumang panahon.

AKO, si aNephi, na isinilang sa bbutihing mga cmagulang, samakatwid, ako ay dnaturuan ng lahat halos ng karunungan ng aking ama; at sa dahilang nakita ko ang maraming epaghihirap sa paglipas ng aking mga araw, gayunman, sa labis na pagpapala ng Panginoon sa lahat ng aking mga araw; oo, sa pagkakaroon ng malaking kaalaman tungkol sa kabutihan at sa mga fhiwaga ng Diyos, kaya nga gumawa ako ng isang gtalaan ng aking mga gawain noong aking mga araw. (1 Nephi 1:1)

Ang mga mag-asawa - mga ina at mga ama - ay mananagot sa harap ng Diyos para sa paggawa ng mga obligasyong ito…

Sapagkat ito ay magiging batas sa mga naninirahan sa aSion, o sa alinman sa kanyang mga istaka na naitatag. Ngayon, ako, ang Panginoon, ay hindi lubos na nalulugod sa mga naninirahan sa Sion, sapagkat may mga atamad sa kanila; at ang kanilang mga anak ay lumalaki rin sa bkasamaan; hindi rin nila chinahanap nang may pagsusumigasig ang mga yaman ng kawalang-hanggan, sa halip ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman.

Sa mga banal na mga responsibilidad na ito, ang mga ama at mga ina ay obligadong tulungan ang isa't isa bilang pantay na magkapareha. (Tingnan din ang "Pamilya: Proklamasyon sa Mundo")

Ang ama ay ang patriyarka ng pamilya at siya ay may mga mahahalagang responsibilidad na sa kanya lamang mag-isa. Siya ang naghahawak ng pagkasaserdote. Ang mga Banal na Kasulatan ay itinuturo na ang mga taong mayroong pagkasaserdote ay dapat na pinamumunuan ang iba sa pamamagitan ng matibay na pananalig, pagmamahal at kabutihan. "Sa pamamagitan ng banal na disenyo, ang mga ama ay dapat na pamunuan ang kanilang mga pamilya sa pagmamahal at katuwiran at dapat na maging responsable sa pagbibigay ng mga kinakailangan para sa buhay at proteksyon ng kanilang mga pamilya." (Tingnan ang Pamilya: Proklamasyon sa Mundo) Siya ay nagpapakita ng isang magandang halimbawa para sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa mga utos. Ang ama ay dapat na bigyan ng oras ang bawat isa sa kanyang mga anak. Siya ay dapat na turuan sila ng mga tamang prinsipyo, kausapin sila tungkol sa kanilang mga problema, mga alalahanin, at payuhan sila nang buong pagmamahal. Tungkulin rin niya na maibigay ang mga pisikal na mga pangangailangan ng pamilya, at siguraduhin na mayroon silang sapat na pagkain, damit, at edukasyon na ilan lamang sa iba pa. Kung hindi niya makayanan na maibigay ang mga pangangailangan ng pamilya, dahil sa mga pangyayari na wala sa kaniyang kontrol, ang pakikipagtulungan sa kaniyang asawa ay mayroong malaking kahalagahan. Ina, ito ay isang sagradong pagtawag. "Ang mga ina ay ang pangunahing responsable para sa pagpapalaki ng kanilang mga anak." (Tingnan Ang Pamilya: Proklamasyon sa Mundo). Ang pinakamahalagang responsibilidad ng isang ina ay ang dalhin ang Kaniyang mga anak sa mundo at ang alagaan sila at turuan sila. Ang pagdadala ng isang sanggol sa sinapupunan ay isa sa mga pinakadakilang biyaya. Ngunit, hindi dahil sa kanilang sariling mga kasalanan, ang ilan ay maaaring hindi makayanan na magkaroon ng anak, ngunit sa pamamagitan ng pag-aalaga ng anak ng iba-tulad ng pag-aampon at sa anumang iba pang paraan ay may malaking halaga. Ang isang ina ay kailangang bigyan ng oras ang bawat isa sa kaniyang mga anak, turuan sila ng ebanghelyo, makipaglaro sa kanila, magtrabaho, umiyak kasama nila at tuklasin ang mundo sa kanilang paligid. Ang pakiramdam ng init, inspirasyon at pagmamahal ay dapat na nililinang sa apat na sulok ng isang tahanan. Ang mga anak ay kabahagi ng kanilang mga magulang sa responsibilidad ng isang masayang tahanan. Sila ay dapat na sumunod sa mga utos at makipagtulungan sa iba pang mga miyembro ng pamilya. Ang Panginoon ay binigyan sila ng utos na bigyang karangalan ang kanilang mga magulang. Kapag sinabing karangalan, ito ay nangangahulugan na pagmamahal, paggalang at pagsunod. Ang isang mapagmahal at masayang pamilya ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng isang aksidente. Ang bawat tao sa pamilya ay dapat na gawin ang kanyang bahagi. Ang Panginoon ay nagbigay ng mga responsibilidad sa parehong mga magulang at mga anak. Kapag tayo ay nagsasalita, nananalangin, umaawit at nakipagtutulungan sa ating mga pamilya, maaari nating tamasahin ang mga pagpapala ng isang masayang pamilya. aManalangin kayo sa inyong mag-anak sa Ama, lagi sa aking pangalan, nang ang inyong mga asawa at inyong mga anak ay pagpalain. Kailanman sana ay lagi nating tandaan na ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagbubunga ng pagpapala at mga pangako. Nawa ay ang bawat isa sa atin ay maging karapat-dapat upang matanggap ang mga ito . Habang patuloy tayo sa ating pag-unlad patungo sa ating Tagapagligtas, tayo ay lalakas at giginhawa habang patuloy at masikap tayong nagpapakabusog sa mga salita ni Kristo. Sa katunayan, tayo ay mapalad dahil ang mga ito ay napapasa atin sa harap ng ating mga mata.