Mga Amang Saligan

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

MGA AMANG SALIGAN

Ang mga propeta sa Aklat ni Mormon, na nagturo sa mga sinaunang mamamayan ng kontinente ng Amerika,ay nagpahayag na mga manlalakbay mula SA Europa ang makakatuklas ng kontinente ng Amerika,at ang mga taga-Europa ay mananahanan doon. Ipinahayag nila na ang Panginoon ay magtitindig ng mga kalalakihan na magtatatag ng isang bansang malaya,jung saan ang simbahan ng Diyos ay maitatayo na hindi mapipinsala,”Sapagkat karunungan ng Ama na sila ay maitatag sa lupaing ito,at maitayo bilang malalayang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama,upang ang mga bagay na ito ay makarating sa kanila patungo sa labi ng inyong mga binhi upang ang tipan ng Ama ay matupad na kanyang ipinakipagtipan sa kanyang mga tao, O sambahayan ni Israel” (3 Nephi 2:4). Itinala ni Nephi na ang mgA Saligan ay “naligtas mula sa mga kamay ng mga ibang bansa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos (1 Nephi 13:19). Si Nephi ay nagpropesiya ilang daang taon na ang nakaraan na “ang lupaing ito ay magiging lupain ng kalayaan sa mga Gentil at hindi magkakaroon ng mga hari sa lupain, na ibabangon sa mga Gentil. (2 Nephi 10:11)

Sa gayon, ang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesukristo ng mga Banal sa mga Huling Araw o Simbahang Mormon,ay nakikita ang Konstitusyon ng Estados Unidos bilang isang inspiradong dokumento, at ang mga Amang Saligan ng Estados Unidos ay mga inspiradong kalalakihan na ibinangon ng Panginoon para sa espesyal na layunin.

Ang mga alituntunin at pilosopiya kung saan nakasalalay ang batas ng konstitusyon ng Estados Unidos ay hindi dahil lamang sa bunga ng simpleng pagsisikap ng mga kilalang grupo ng matatalinong kalalakihan. Ang mgma ito ay inspirado ng Diyos, at ang mga karapatan at prebelihiyo na isinasaad sa Konstitusyon ay kaloob ng Diyos,hindi galing sa tao. Ang kalayaan at kasarinlan na tinutukoy sa Konstitusyon at Saligan ng Karapatan ay mga banal na karapatan- sagrado,mahalaga at hindi maaaring paghiwalayin. Sa ika-98 na bahagi ng Doktrina at mga Tipan, isinaad ng Panginoon na “ang batas ng luypain ay isang Konstityusyunal, sinusuportahan ang alituntunin ng kalayaan sa pagpapanatili ng mga karapatan at mga prtebelihiyo sa lahat ng tao, at ito ay makatuwiran sa akin”. (Doktrina at Mga Tipan 98:5).

Ayon kay James Madison, madalas tukuyin bilang Ama ng Konstitusyon, “isinaalang- alang namin ang kinabukasan ng buong sibilisasyon ng Amerika hindi sa kapangyarihan ng gobyerno-malayo rito. Isinaalang-alang namin ang kinabukasan ng lahat ng aming politikal na institusyon sa kapasidad ng bawat isa at lahat sa amin na pamunuan ang aming sarili ayon sa Sampung utos ng Diyos.”

Sa Doktrina at mga Tipan, sinabi ng Panginoon na siya ay “nagbangon ng matatalinong tao para sa layunin na maisulat ang Konstitusyon ng Estados Unidos (Doktrina at nga Tipan 101:80). Idinagdag ni Pangulong George Albert Smith “Sinasabi ko sa inyo na ang Konstitusyon ng Estados Unidos ay nanggaling sa Ama tulad ng Sampung Utos” (Ulat sa Komperensya, Abril 1948, p.182) NILALAMAN

   *SINO ANG MGA AMANG SALIGAN?
   *ANG MGA AMANG SALIGAN AY NAGPAKITA KAY WILFORD WOODRUFF
   *MANATILING TAPAT SA MGA AMANG SALIGAN
   *SANGGUNIAN

SINO ANG MGA AMANG SALIGAN

Maaari nating pangkatin ang limampu’t limang kalalakihan na dumalo sa Pagpupulong na Pangkonstitusyunal sa Philadelpia sa tatlong grupo. Una, mayroong mga nagnanais ng matatag na sentro ng pamahalaan; naniniwala sila na ang estado ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan na mamuhay bilang isang samahan na hindi mahigpit ang pagkakabigkis, at ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nararapat na nakasentro, o kung hindi ang Amerika ay mahahati sa maliliit, nagdidigmaang mga bansa tulad ng Europa.

Ikalawa, isa pang grupo ang nangangamba na mahihigitan ang kapangyarihan sa pagpapatakbo ng matatag na pamahalaan sa kabila ng lahat at naramdaman na sa mga estado na lamang ang lugar kung saan maaaring ipagkatiwala ang malaking bahagi ng kapangyarihan ng pamahalaan. Naniniwala sila na ang pangunahing ginagampanan ng pederal na p-amahalaan ay upang pangalagaan ang Estados Unidos mula sa mga dayuhang bansa at nagnanais na limitahan ang pamahalaang pederal sa pagsasaayos ng pakikipagkalakalan sa ibang bansa at panatilihin ang hukbo ng sandatahang lakas.

Ang ikatlong grupo ay nagnanais ng matatag na sentro ng pamahalaan subalit naniniwala rin na ang estado ay gummmmmmmmaganap sa isang mahalagang papel sa kapakanan ng kanilang sariling mamamayan.

Mahalagang kilalanin silang magkakahiwalay sa isa’t-isa. Una, si George Washington ay nahalal na Pangulo ng kumbensyon, at sa gayon ay hindi sumasali sa mga pagtatalo maliban bilang isang tagapamagitan. Ang isa pa ay ang may edad nang si Benjamin Franklin, kung saan ang kanyang ginampanan ay hubugin ang mga magkakasalungat na opinyonupang maging kapakipakinabang na kompromiso. Ang mga taong ito ay labis na iginagalang ng kanilang mga mamamayan na ang kanilang pagdaslo lamang sa kumbensyon ay nagbigay ng pagsang-ayon sa mga layunin ng pagtitipon.

Tatlong tao ang hindi nakadalo sa pagtitipon subalit nagkaroon sila ng malaking epekto sa kanilang mga isinulat at sa kapangyarihan ng kanilang mga pilosopiya- sina John Adams, Thomas Jefferson, at Samuel Adams, at ang kanilang pagkasuklam sa sentro ng pamahalaan ay naging malaking dahilan ng Digmaang Pangrebulusyon.

Karamihan sa mga bumuo ng Konstitusyon ay mga kabataang lalaki,agresibo at malalakas. Ang kanilang gulang ay hindi lumalayo sa apatnapu’t apat. Mayroong apat lamang na animnapu ang gulang o higit pa. Ang mga Amang Saligan ay may mataas na pinag-aralan, subalit sila ay higit pa sa mga iskolar- sila ay mga kalalakihang matatalino. Isinulat ni Edmund Morgan, “Wala pang panahon sa kasaysayan kung kailan posibleng makatagpo sa politika ng limang kalalakihan na may gayong angking talino tulad nina Benjamin Franklin, John Adams, Alexander Hamilton, James Madisson, at Thomas Jefferson; at mayroong mga iba pa ngunit hindi gaanong kilala.”

Ang mga Amang Saligan ay mga tao ng pakikipag-ugnayan. Ang mga kinatawan sa kumbensyon ay likas na mga pinuno. Ang mga kinaatawan sa kumbensyon ay maliit lamang ang pananaw sa kalikasan ng tao. Ang mga Amang Saligan ay may pananaw at pag-asa. Ang mga nagtatag ay mga relihiyosong tao- sa kanilang sariling pamamaraan. Karamihan sa mga pinuno ng kumbensyon ay mga Deists. Ang mga nagtatag na ito ay nakita ang talino at kakayahan ng tao na gumanap sa kanyang sarili bilang pinakatiyak na katibayan ng kaalaman ay kapangyarihan ng isang Dakilang Lumikha. Kasabay nito, natanaw nila na ang paghahadlang sa pagpapakita ng talino ng tao ay pinaka matinding hadlang sa dakilang layunin. Ipinahayag ni Thomas Jefferson ang pilosopiyang ito sa iisang pangungusap:”Nanumpa ako sa altar ng Diyos, walang hanggang karahasan sa anumang uri ng pagpigil sa kaisipan ng tao”.

Ang mga sinulat ng mga Amang Saligan ay umaapaw sa pakikipag-sanggunian sa Diyos at banal na kalikasan ng tao. Ang kalayaan ay kanilang bukambibig, at pagpipitagan sa bawat isa ang prinsipiyong nagtutulak sa kanila na isakatuparan ang kanilang layunin. Sa Doktrina at mga Tipan sinabi ng Panginoon na ibinangon niya ang mga matatalinong kalalakihang ito upng magtatag ng pamahalaang mangangalaga at magtatanggol sa kalayaan ng bawat isa, upang ang bawat isa ay kumilos ayon sa doktrina at alituntunin … ayon sa moral na kalayaang pumili na aking ibinigay sa kanila”(Doktrina at mga Tipan 101:78). Ang pangunahing pilosopiya ng mga Amang Saligan ay may katiyakan sa layuning iyan.

Inihayag ng Panginoon sa Propetang si Joseph Smith na “ibinangon niya para sa layuning ito …ang mga matatalinong tao”upang isulat ang konstitusyong “pinaghirapan upang maitatag at upang mapanatili para sa karapatan at pangangalaga sa lahat ng tao.”(Doktrina at mga Tipan 101:80,77)

Ang pagkakalikha ng pamahalaang ito ay mahalagang hakbang para sa pagpapanumbalik ng ebanghelyo. Magiging maliit lamang sana ang pagkakataon na maitatag ang Simbahan ng Panginoon sa kanyang mga tao kung sila ay hindi Malaya na tanggapin ito. Sa loob ng mahigait na isanlibong taon,maingat na inihanda ng Panginoon ang mundo sa pagpapanumbalik ng ebanghelyo, at ang konstitusyunal na kumbensyon ng Amerika ay isa sa mga huling yugto ng paghahanda. Ang pagkakasulat sa konstitusyon ay isang milagro. Subalit ang milagro ay hindi kung paano natagpuan ng Panginoon ang limampu’t limang kalalakihan na nakaintindi ng mabuti sa mga alituntunin ng kinakatawang pamahalaan. Hindi pangkaraniwan para sa sinuman sa mga taong yun na maisulat ang konstitusyon katulad ng pagkakayari nila. Ang milagro ay nangyari kung paano ang dakilng dokomentong yun ay nagawa; Ang espiritu ng paghahayag ay espiritu ng kapayapaan, at mayroong nanatiling kapayapaan sa kanila. Isang milagro na ang mga taong ito – na kumakatawan sa lubhang magkakasalungat na pilosopiya sa politika, at sa ilang pagkakataon, halos magkakagalit sila- ay naupo isang araw sa tag-init upang mag-usap at magkasundo hanggang sila ay makapagsulat ng isang dokomento na naipahayag ng Panginoon bilang tinawag ng Panginoon na “matuwid at banal na alituntunin”. Nakalikha sila ng pamahalaang pantay-pantay at pinigilan nlto ang alinmang panlipunan o 0pangkapaligirang antas na higit na maging malakas ang isa kaysa iba, isang pamahalaan na napakalakas na maaari nitong pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan at mahina ito pagdating sa pakikialam sa kanilang pribadong buhay o pakialaman ang pagsasakatuparan ng kanilang kalayaang pumili.

ANG MGA AMANG SALIGAN AY NAGPAKITA KAY WILFORD WOODRUFF

Si Pangulong Wilford Woodruff ay nagsalita sa ganitong paraan:”Bago ako umalis sa St. George, ang mga espiritu ng patay ay pumalibot sa akin, nagnanais na malaman kung bakit hindi naming sila tinubos)Tingnan sa Pagbibinyag para sa mga Patay). Sinabi nila,”ginagamit ninyo ang bahay ng endowment(templo) sa loob ng maraming taon, subalit wala naman kayong ginagawa para sa amin. Inilatag naming ang mga saligan ng pamahalaan na inyong kinabibilangan ngayon, at huindi kami humiwalay ditto, ngunit nanatili kaming totoo at tapat sa D iyos.”

Silka ang mga lumagda sa paghahayag ng kasarinlan at sila ay naghintay sa akin sa loob ng dalawang araw at dalawang gabi… Dumiretso ako sa binyagan at tinawag si kapatid na McAllister para mabinyagan ako alang-alang sa mga lumagda sa paghahayag ng kasarinlan at limanpung iba pang kagalang-galang na kalalakihan. “ Ang mga dakilang espiritung ito ay pumaroon na may banal na pahintulot- katibayan na ang Gawain para sa kaligtasan ay nagpapatuloy sa kabilang dulo ng tabing.

Sa isang komperensya kinalaunan, noong Abril 1898, matapos na siya ay maging pangulo ng simbahan, sa Pangulong Wilford Woodruff ay nagpahayag na “ang mga kalalakihang nagtatag ng saligan ng pamahalaang Amerika at nilagdaan ang Paghahayag ng kasarinlan ay ang pinakamagagaling na espiritu na maaaring matagpuan ng Diyos sa langit sa balat ng lupa. Sila ay mga pinilaing espiritu…at sila ay inspirado ng Panginoon.”Binibigyan natin ng paggalang ang mga taong ito ngayon. Nagpapasalamat tayo sa kanilang dakilang Gawain. PANANATILING TOTOO SA MGA AMANG SALIGAN

Una at higit sa lahat,dapat tayong maging matuwid. Sinabi ni John Adasms,”An gating konstitusyon ay ginawa para lamang sa mga taong may pagpapahalaga at relihiyoso. Ang kabuuan nito ay hindi makasasapat sa pamahalaan ng iba pa. Kung kinakailangang ipagpatuloy ang konstitusyon, ang bansang ito ng Amerika,at higit sa lahat ang mga Banal sa mga Huling araw, ay kinakailangan maging mabuti ang katangian.

Ang Aklat ni Mormon ay nagbabala sa atin patungkol sa ating pamumuhay sa malayang bansang ito.

“Kaya nga ang lupaing ito ay inilaan para sa kanya na siya niyang dadalhin. At kung mangyayari na kanilang paglingkuran siya alinsunod sa mga kautusang kanyang ibinigay,ito ay magiging lupain ng kalayaan sa kanila:anupat hindi sila kailanman madadala sa pagkabihag; kung magkagayunman ito ay dahil sa kasamaan; sapagkat kung ang kasamaan ay lalaganap ay susumpain ang lupain dahil sa kanila, ngunit sa mabubuti ito ay pagpapalain magpakailanman”(2 Nephi 1:7).

“ At ngayon,”nagbabala si Moroni, “namasdan natin ang utos ng Diyos hinggil sa lupaing ito, na ito ay lupaing pangako; at anumang bansa ang mag-aangkin nito ay magsisilbi sa D iyos o sila ay lilipulin kapag ang kaganapan ng kanyang kapootan ay sasapat na sa kanila . A t ang kaganapan ng kanyang kapootan ay sasapat sa kanila kapag nahinog na sila sa kasamaan.”(Eter 2:9) Sinabi ni Abraham Lincoln:”Lumaki na an gating bilang, kayamanan at kapangyarihan na hindi mapapantayan sa paglaki ng alinmang bansa. Subalit nakalimutan natin ang Diyos. Nakalimutan natin ang mapagpalang kamay na nag-ingat sa atin sa kapayapaan at pinarami at pinayaman at pinalakas tato; at inisip natin. Sa ating mandarayang puso, na ang mga pagpapala ay gawa ng ating pambihirang talino at sariling kakayahan natin. Nalason tayo ng hindi mapigilang tagumpay, tayo ay lubhang nagging makasarili at hindi na natin maramdaman ang pangangailangan ng pagtutubos at biyaya ng pag-iingat sa atin ng Diyos. Naging napaka-mmmmapagmataas nating magdasal sa Dciyos na lumikha sa atin.” Pangalawa, kailangan matutunan natin ang alituntunin ng konstitusyon ayon sa tradisyon ng mga Amang Saligan. Tulad ng nasabi ni Jefferson,”kung ang isang bansa ay nagnanais na maging mangmang at Malaya… ang inaasahan nito ay walang anuman at hindi mangyayari kailanman.”(Sulat kay Colonel Charles Yancey, 6 Enero 1816). Pangatlo, kailangan nating sumali sa mga panlipunang kaganapan upang maipakita natin na tayo ay may kinakatawan. Sinabi ng Panginoon na “ang mga tao ay kanyang pananagutin sa kanilang mga Gawain patungkol sa pamahalaan, kapuwa sa paggawa ng batas,at pagpapatupad nito.”(Doktrina at mga Tipan134:1). Kinakailangang sundin natin ang turong ito mula sa Panginoon”. Ang mga matatapat at matatalinong tao ay nararapat na hanapin ng buong tiyaga, at ang mabubuting tao ay nararapat ninyong matyaganupang tingalain; kung hindi anuman ang kakulangan sa mga ito ay magpaparating sa kasamaan” (Doktrina at nga T ipan 98:10) Pang-apat,kinakailangan nating iparamdam an gating impluwensya sa pamamagitan n gating mga boto,mga sulat,mga turo at payo.