Kasaysayan ng Pamilya

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
250px-Mormon-geneology.jpg

Nilalaman [Itago] • 1 Bakit kailangan ang kasaysayan ng pamilya • 2 Paano naisasagawa ang mga programa sa kasaysayan ng pamilya • 3 Pagsisimula o 3.1 New Family Search • 4 Panlabas na mga kaugnayan

Bakit kailangan ang kasaysayan ng pamilya Ang Simbahan ni Hesu Kristo ng mga Banal sa mgs Huling Araw ay mayroong pinakamalaking talaan ng mga angkan sa mundo. Ito ay katibayan ng pagpapahalaga ng Simbahan sa trabaho para sa angkan (na ngayon ay mas karaniwang tinutukoy bilang “family history”) Ang dahilan para sa gayong interes para sa mga ninuno ay nanggagaling sa mga doktrina ng simbahan. Ang Mormonismo ay itinuturo na pagkatapos ng kamatayan, ang espiritu ng isang tao ay may pagkakataon pa rin upang malaman ang tungkol sa ebanghelyo, at tanggapin si Hesus Kristo bilang kanyang Tagapagligtas. Ngunit upang siya ay maging isang miyembro ng Simbahan ni Kristo, siya ay dapat mabinyagan at ang ibang mga ordinansang nakapagliligtas ay dapat maisagawa para sa kanya. Ito ang trabaho ng mga taong nabubuhay pa rin. Sa mga templo, ang mga miyembro ay bibinyagan, o ginagawa ang iba pang mga ordinansa, sa ngalan ng mga yumao na (ang gawain na ito ay sinabi na naisasagawa"sa pamamagitan ng proxy"). Ito ay nagbibigay sa taong iyon, kung kanyang pipiliin na tanggapin ito, ng pagkakataon na maging isang kasapi ng Simbahan. Bawat tao na nanirahan ay may karapatan upang gumawa ng isang napakahalagang pagpili. Ang mga miyembro ng Simbahan ay masinsinang hinihikayat na isagawa ang palatuntunan para sa mga tao mula sa kanilang sariling linya ng pamilya, at upang makuha ang pahintulot mula sa mga inapo ng mga kamakailan lamang namatay. Ang Simbahan ay itinuturo rin na ang pag-alala sa mga taong namatay na ay mahalaga para sa ating kaligtasan. Sa Malakias 4:5-6 itinuturo na: “Masdan, Aking ipadadala sa inyo si Elijah ang propeta bago ang pagdating ng dakila at nakatatakot na araw ng Panginoon: At Kanyang palilingunin ang puso ng mga ama sa kanilang mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga ama, kung hindi ako ay darating at hahampasin ang mundo ng isang sumpa.” Ang pag-ikot ng puso na tinutukoy ay ang trabaho para sa kasaysayan ng pamilya at ang kasunod na trabaho sa mga templo na nagbibigkis ng mga pamilya sa iba’t ibang henerasyon. Paano naisasagawa ang mga programa sa kasaysayan ng pamilya Ang Simbahang LDS ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa mga angkan sa pamamagitan ng dalawang pamamaraan- sa pamamagitan ng mga tao na nagsusumite ng mga ngalan ng mga miyembro ng sarili nilang pamilya, at sa pamamagitan ng mga talaang pampubliko (kung pinapayagan ng pamahalaan). Ang dalawang pamamaraan na ito ng pangangalap ng mga impormasyon ay tinatawag na “pagsusumite ng mga ngalan” at “pagkuha ng mga ngalan.”Ang trabaho sa parehong paraan na ito ay lubhang napapadali sa pamamagitan ng mga pag-unlad sa teknolohiya, lalo na ang paglago ng teknolohiya ukol sa kompyuter. Ang mga tao na nagsusumite ng mga ngalan ay kailangan dati na punan ang mga napakahabang tsart ng mga ninuno, at manaliksik ng mahabang panahon gamit ang mikropilm para sa mga pangalan ng kanilang mga ninuno. Ang mga ito ay maaari ng gawin ngayon gamit ang kompyuter. Ang Simbahan ay nagpapadala rin ng mga boluntaryo sa lahat ng parte ng mundo upang mahanap ang mga lokal na mga talaan ng kasaysayan tulad ng talaan sa mga parokya, mga talaan ng mga mahahalagang kaganapan sa buhay (buwis at sensus), talaang pangmilitar, at talaan ng imigrasyon. Ang mga boluntaryo ay kumukuha ng mga litrato ng mga talaan na ito upang kanilang mailagay sa mga mikropilm o ginagawang mga digital na kopya at iniimbak. Ang mga orihinal na kopya ay mananatili kung saan sila natagpuan, ang mga punong kopya ang itinatago sa librerya ng mga angkan sa Lungsod ng Salt Lake, Utah, at ang iba naman ay ipinapadala sa mga aklatan at mga indibidwal sa iba’t ibang panig ng mundo.Ang Simbahan ay nagbibigay ng maraming serbisyo, ang pagpapahusay ng pagpaparating sa tao ng kasaysayan ng pamilya ay para sa lahat ng tao sa buong mundo. Halimbawa, ang mga myembro ng simbahan ay hinanap ang mga tala mula sa isla ng Ellis, upang makatulong na maitatag ang mga pangunahing datos para sa lahat na ang mga ninuno ay namatay roon bago pa man sila lumipat ng tirahan sa Estados Unidos. Pagsisimula Maraming tao sa labas ng Simbahan ngayon ay nagiging interesado sa paggawa ng kanilang sariling pamilyang kasaysayan. Kaya, paano magsisimula ang isa? Ang pinakamahusay na paraan upang magsimula ay sa pamamagitan ng pagsulat ng kung ano ang nalalaman mo, pagkatapos ay ang pakikipag-usap sa iyong mga magulang, lolo at lola, mga tiyahin at tiyuhin, o kahit sino pa na maaaring makapagbigay ng mga nawawalang impormasyon. Matapos gawin ito, kahit sino ay maaaring bisitahin ang isa sa mga 3,700 na sentro ng kasaysayan ng pamilya na pinapatakbo ng Simbahan. Ang isa ay maaaring tawagan ang anumang purok o istaka ng Simbahang LDS upang malaman ang oras na kung saan ang lokal na sentro ng kasaysayan ng pamilya ay bukas. May mga boluntaryo na nagtatrabaho sa mga sentro ng kasaysayan ng pamilya na makatutulong sa paggamit ng mga software at iba pang mga kagamitan. Ang mga impormasyon ay makukuha rin sa internet sa pamamagitan ng “Family Search” [2].Karamihan sa mga impormasyon na nakaimbak sa “Family History Library” ay maaari ring matatagpuan dito. Gayundin inirerekomenda ang pagsulat ng sariling kasaysayan o mga kasaysayan ng mga malapit na kamag-anak. Ang paggawa nito ay nakapag-iiwan ng isang mahalagang pamana para sa mga inapo. New Family Search Ang onlayn na serbisyo na tinatawag na "New Family Search" (www.new.familysearch.org) ay nagawa noong 2009 para sa mga miyembro ng Simbahang LDS na isinasagawa ang pananaliksik ukol sa kasaysayan ng kanilang pamilya at mga gawain sa templo. Ang yumaong pangulo at Propeta na si Gordon B. Hinckley ay ipinaliwanag ang kahalagahan ng nakakompyuter na tulong noong 2005: "Isa sa mga pinakamahirap na aspeto ng ating gawain sa templo," ipinaliwanag niya noong Oktubre 2005 sa pangkalahatang pagpupulong, "ay na habang ang bilang ng mga templo na naitatayo sa iba’t ibang panig ng mundo ay dumarami, nagkakaroon rin ng pagdoble ng pagsisikap para sa mga gawain na nangangailangan ng kinatawan. Ang mga tao sa iba't ibang bansa ay sabay sabay na nagtratrabaho para sa parehong mga linya ng pamilya at nakakapangalap ng parehong mga ngalan.Hindi nila alam na ang mga nasa ibang lugar ay isinasagawa rin ang parehong bagay.” "Tayo, samakatuwid, ay napasama ng ilang panahon sa isang mahirap na gawain. Upang maiwasan ang pagduduplika na ito, ang solusyon ay matatagpuan sa komplikadong teknolohiya ng kompyuter. Ang pangunahing indikasyon ay kung ito ay gagana, at kung ito ay magiging ganap, ito ay isang tunay na pambihirang bagay na may implikasyon sa buong mundo. "

Ang New Family Search at ang mga nakabase sa internet na teknolohiya ay may mga sumusunod na tungkulin para sa mga miyembro ng simbahan: 1. Pinadadali ang mga proseso sa templo sa pamamagitan ng paglilinis ng mga pangalan mula sa bahay sa isang proseso na nangangailangan lamang ng limang mga hakbang. 2. Binabawasan ang pagduduplika sa pamamagitan ng pagbibigay pahintulot sa lahat ng tao na magamit ang mga programa upang makita kung anong mga ordinansa sa templo ang natapos na para sa isang ninuno. Ang mga datos ay inaapdeyt na agad kapag ang ordinansa ay hiniling o ginanap na, kaya wala ng iba ang maaaring gawin ang parehong mga ordinansa. 3. Pinapagana ang pakikipagtulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang karaniwang tala ng mga ninuno para sa lahat ng mga kamag-anak upang makapagtrabaho ng magkakasama. 4. Nakatutulong sa mga bago pa lamang sa paghahanap ng kasaysayan ng kanilang pamilya na makita kung anong mga trabaho ang natapos na sa kanilang linya sa halip na magsimula uli sa pinakasimula. 5. Kailangan na ang mga bawat miyembro ay basahin at sang-ayunan ang mga patakaran ng simbahan ukol sa mga trabaho para sa mga yumao. Ang mga patakarang ito ay kinabibilangan ng hindi paggawa ng trabaho para sa kamakailan lamang namatay na miyembro ng pamilya nang walang pahintulot ng kanyang mga kamag-anak. Ito pinangangalagaan ang buhay na mga miyembro ng pamilya na maaaring masaktan kung ang isang namatay na kamag-anak ay magkaroon ng gawain na ginanap sa isang templong Mormon. Ang patakaran ay nagbabawal rin na magsagawa ng mga ordinansa sa templo para sa mga biktima ng Holocaust maliban na lamang kung ang taong gumagawa ng gawain sa templo ay napakalapit sa taong yumao. Tingnan din ang mga ninuno, Family Tree, Family Search, at Family History Library Panlabas na mga Kaugnayan: • How to Start and Run a Family Organization/Association • Create a Family History Website • A family history center locator • FamilySearch.org - Genealogy site operated by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints • How to Make A Family Tree - Information on genealogical software and websites. • The Folk Historian - a genealogical website for the beginning and experienced genealogist. • "In Search of Mary Dudley," ni Jill Dudley Dyches • New census records now available on Family Search • TV shows pique interest in family history research • LDS Family History center within the Alex Haley Museum in Tennessee