Kabanalan

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Kabanalan

Ang kabanalan ay nagpapahiwatig ng mga katangian na kaugnay sa ating Ama na nasa langit at ang ating Tagapagligtas na si Kristo. Tayo ay masipag sa ating pagsamba sa Diyos at nagsisikap na maging katulad ni Kristo sa ating pang araw-araw na pag-uugali. Tayo ay naghahangad na maging katulad ng Ama at ng Anak sa pamamagitan ng pagkilos sa isang banal na paraan. Sa katunayan, tayo ay nananaliksik upang maging tulad nila (tingnan sa 3 Nephi 12:48; 27:27). Ito ay bahagi ng proseso ng pagkuha sa ating sarili ng banal na kalikasan ni Kristo (tingnan ang 2 Pedro 1:3-12) at ng pagiging tulad Niya (tingnan sa Moroni 7:48). Ang ating buhay ay nagkakaroon ng isang bagong pangitain. Tayo ay may isang mata sa kaniyang kaluwalhatian isang persepsyon na ipinanganak sa pagmamahal sa sangkatauhan, isang napakalaking pagnanais na gumawa ng mabuti at na maging mabuti, at lahat ng bagay na ating hinahanap na gawin ay ang mga gusto rin Niyang gawin. Napasasaloob ng kabanalang ito ang mga katangian at pagpapahalaga ng Diyos. Ito ay dapat na maging ating layunin-sa lahat ng ginagawa natin at sa lahat ng bagay na sasabihin natin. Ang mga Banal na Kasulatan ay tinuruan tayo 1 Timoteo 4:7-8—7 -Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga; sa halip, pagsumikapan mong maging maka-Diyos. 8 May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging maka-Diyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Si Pablo, sa kanyang sulat kay Timoteo ay siguradong binigyang diin at ipinanguna ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga katangian ng kabanalan, na maaaring maiugnay pareho sa buhay sa mortalidad at sa buhay na darating. 2 Pedro 3:11—At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo nang may kabanalan at sikapin ninyong maging maka-Diyos Ang Propetang Joseph ay isinaad na: "Kapag pinag-iisipan ko ang bilis na kung saan ang dakila at maluwalhating araw ng pagdating ng Anak ng Diyos ay umuusad, kung saan siya ay darating upang tanggapin ang kanyang mga Santo sa kaniyang sarili, kung saan ay tatahan sila sa kaniyang harapan at makokoronahan ng kaluwalhatian at ng kawalang kamatayan, kapag aking isinasaalang-alang na sa lalong madaling panahon ang mga kalangitan ay mayayanig at ang lupa ay manginig at mag-ulak na paroo't parito at na ang mga langit ay maging ladlad tulad ng isang iskrol kapag ito ay nalulon pataas, na ang bawat bundok at mga isla ay tatakas palayo -ako ay humihingi mula sa aking puso, '... Anong uri ng tao ako nararapat para sa lahat ng banal na pag-uusap at kabanalan!' (2 Pedro 3:11). " (Kent P. Jackson, comp at ed, Komentaryo sa Biblia ni Joseph Smith.. [Salt Lake City: Deseret Book Co, 1994], 210.) Doktrina at mga Tipan 84:20-21—20 Samakatwid, sa mga ordinansa nito, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. At kung wala ang mga ordenansa nito, at ang kapangyarihan ng pagkasaserdote, ang kapangyarihan ng kabanalan ay hindi makikita ng mga tao sa laman; "Iyon ang humahawak sa mga tao na magkasama-sama-ang kapangyarihan ng pagkasaserdote At sa pangangasiwa ng mga ito ating nakita at nakikita ang kapangyarihan ng kabanalan;. hindi isang uri ng kabanalan, kundi ang kapangyarihan ng kabanalan. Sinabi ni Pablo na. sa mga huling araw ang mga kalalakihan ay ‘magkakaroon ng isang uri ng kabanalan ngunit tatanggihan ang kapangyarihan nito’ [2 Tim 3:05.];. ngunit ang aking tinutukoy ay ang kapangyarihan ng kabanalan. Nakita mo na ba itong naihayag sa sarili mong buhay?Narinig natin ito kaninang umaga mula sa mga namumuno ng Simbahan bilang napapahayag sa pagpapagaling ng mga may sakit. nakikita natin ito sa mga templo ng Diyos; nakikita rin natin ito sa mga kwarto ng mga may sakit; nakikita natin ito na naihahayag sa mga panguluhan ng istaka at mga purok. "Sa lahat ng mga pamunuan ng pagkasaserdote ay maaaring makita mo ang parehong kapangyarihan ng kabanalan. . . . Ito ay ang kapangyarihan ng kabanalan, ng banal na mga buhay. Ito ay ang kapangyarihan ng banal na mga kalalakihan at kababaihan, banal sa pamamagitan ng mga ordinansa ng pagkasaserdote na naihayag; at ang lahat ay namamahagi sa mga ito ". (CR, Abril 1927, pp 26-27; tingnan din Doktrina at mga Tipan 107:28-30.) (Roy W. Doxey, comp, Ang mga Propeta sa mga Huling Araw at ang Doktrina at mga Tipan [Salt Lake City: Deseret Book Co, 1978].., 3:74) Ang mga Modernong Propeta ay Nagsalita Ang hiwaga ng kabanalan ay itinuturo sa templo. Noong 1841, ang Panginoon ay inihayag kay Joseph Smith na " Dahil walang dako na matatagpuan sa mundo na siya ay maaring magtungo at ibalik muli yaong nawala sa inyo, o yaong kanyang kinuha, maging ang kaganapan ng pagkakasaserdote. Sapagkat minarapat ko na ihayag sa aking simbahan ang mga bagay na pinanatiling nakatago bago pa man ang pagkakatatag ng daigdig, mga bagay na nauukol sa dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon."(Doktrina at Mga tipan 124:28, 41.) Ang mga pagpapahayag na nakalaan para sa mga at itinuro lamang sa mga tapat na miyembro ng Simbahan sa mga banal na Templo, ay binubuo ang tinatawag na "mga misteryo ng kabanalan." Ang Panginoon ay sinabi na ibinigay niya kay Joseph "ang mga susi ng mga hiwaga, at mga pagpapahayag na tinatakan"(doktrina at mga tipan 28:7). Bilang isang gantimpala sa mga tapat, ang Panginoong ay ipinangako na: “At sa kanila aking ipahahayag ang lahat ng hiwaga,oo, lahat ng nakakubling hiwaga ng aking kaharian mula noong una” (doktrina at mga tipan 76:7). Sa ganitong kahulugan, sa gayon,ang isang misteryo ay maaaring matukoy bilang isang katotohanan na hindi maaaring malaman maliban sa pamamagitan ng paghahayag. (Harold B. Lee, Ang mga Turo ni Harold B. Lee, inayos ni Clyde J. Williams [Salt Lake City: Bookcraft, 1996], 575.) Paunlarin ang mga pag-uugali ng kabanalan. Maging matuwid, makatarungan, at puspos ng kahabagan, nag-eehersisyo ng espiritu ng kamahalan at kabanalan sa lahat ng iyong intensyon at resolusyon-sa lahat ng inyong mga kilos at pakikitungo.Magpaunlad ng isang diwa ng pagibig, maging handa na gawin para sa iba ang higit pa sa inaasahan mo kung ang mga pangyayari ay babaliktarin. Mag-ambisyon na maging dakila, hindi sa palagay ng mga makamundong mag-isip, ngunit sa mga mata ng Diyos, at upang maging mahusay sa kahulugan na ito: "Mahalin ang Panginoon ang inyong Diyos ng buo ninyong kakayahan, pag-iisip at kalakasan, at ang iyong mga kapuwa na gaya ng iyong sarili ."Kailangan mong mahalin ang buong sangkatauhan dahil sila ay iyong mga kapatid, mga anak ng Diyos. Manalangin ng buong sikap para sa diwa ng pagkakawanggawa, isang pagpapalawak ng pag-iisip at damdamin, at para sa kapangyarihan at kakayahan sa pagtratrabaho ng taimtim para sa interes ng kaharian ng Mesiyas. (Mayo 1884, BLS, p. 487.) (Lorenzo Snow, Mga Turo ni Lorenzo Snow, inayos ni Clyde J. Williams [Salt Lake City: Bookcraft, 1984]., 10) Mga Ideya Para sa Araw-Araw ng Pamumuhay Narito ang pitong mga ideya na makatutulong sa atin upang makuha ang mga katangian ng kabanalan:

1. Pag-bulaybulayin ang mga salita- pag-aralan ang salita ng Diyos na ibinigay sa mga Banal na kasulatan at sa pamamagitan ng mga tinig ng mga buhay na propeta. Dito, ang mga katangian ng kabanalan ay kinilala, sinigurado, at iinilagay sa harapan para pagtutulad (tingnan sa Jacob 3:02; Alma 322. 2. Piliin ang pinakamahusay na ehemplar-Ayusin at iistraktura ang iyong buhay na katulad ng pinakamahusay na mga modelo at halimbawa-ang mga propeta ng Diyos at Kanyang mga lingkod, matuwid na mga kapitbahay at mga miyembro ng pamilya. Higit sa lahat sundin ang mga yapak ng Tagapagligtas(tingnan Mateo16:24).:28; Doktrina at mga Tipan138:1-11). 3. Maging malinis- ang kalinisan ay susunod sa kabanalan gaya ng ipinapakita sa kadalisayan ng pag-iisip (tingnan ang Kawikaan 23:7) at aksyon (tingnan sa Santiago 1:22; Mosias 5:15).

4. Maging masunurin- ang kabanalan ay nangangailangan ng pagiging matuwid (tingnan sa Doktrina at mga Tipan 27:14; 98:30).Ang pananampalataya ay ang pundasyon ng katuwiran (tingnan ang Roma 3:22; 9:30-32); kaya ito ay pinaka-mahalaga kung ating sasaliksikin ang kabanalan (tingnan ang 2 Pedro 1:3-12; Doktrina at mga Tipan 4:6; Moroni 10; 32 -33). 5. Maging isang lider sa lahat ng mga kalagayan sa buhay- ang kabanalan ay nangangailangan ng pagiging isang mabuting halimbawa. Sa pamamagitan ng ating mga halimbawa, maaari nating maiangat at mapagpala ang iba (1 Timoteo 4:12; Alma 17:11; 3 Nephi 12:16).

6. Maging handa-Ilagay sa isip na ang mga taong namumuhay ng banal na buhay ay magdurusa ng pag-uusig (tingnan ang 2 Timoteo 3:12). Intindihin ang mga pagpapala at ang mga hamon. 7. Tandaan-Lumikha ng isang paraan upang matandaan ang mga bagay na kinakailangan upang gampanan ang mga katangian ng kabanalan: palibutan ang iyong sarili ng mga paalala (mga larawan, tsart, poster, mga tala, mga burloloy sa mga pader at mesa -anumang bagay na magdadala sa mga prinsipyo ng kabanalan sa isip ng isang tao sa buong araw). Mag-ingat laban sa pagkalimot dahil sa kadalian ng mga paraan (tingnan sa Helaman 12:1-2); ngunit tandaan ang kabutihan at awa ng Panginoong sa lahat ng bagay (tingnan Mosias 4:11).

ILANG KARAGDAGANG Saloobin ukol sa Kabanalan Para sa isang tao upang pasanin ang kaniyang krus ay nangangahulugan na 'tanggihan sa kanyang sarili ang lahat ng kalikuan, at bawat makamundong pagnanais, at sundin ang aking mga utos' (JST, Mateo 16:26). Ang ganitong mga pang araw-araw na disiplina ay magiging imposible kung walang pananampalataya sa parehong mga pag-iwas at pagsisisi "Neal A. Maxwell (Hindi ang aking Kalooban, Ngunit ang iyo[Salt Lake City: Bookcraft, 1998], 62).. • "na upang mapigil ang kalikuan ay kailangan na tumungo kay Kristo sa pamamagitan ng mga ordinansa at mga tipan, na magsisi sa anumang mga kasalanan na pumipigil sa Espiritu ng Panginoon na kumuha ng higit na kahalagahan sa ating buhay (tingnan sa Moroni 10:32). Upang mapigil ang kalikuan ay kailangan na 'mag-alok ng isang hain sa Panginoon ang iyong Diyos, kahit na ang isang bagbag na puso at mapagsisising espiritu’(Doktrina at mga Tipan 59:8). "-Ezra Taft Benson (CR Abril 1979, Ensign 9 [May 1979], 32; Mga Turo ni Ezra Taft Benson [City Salt Lake: Bookcraft, 1988], 73). BUOD Ang kabanalan ay nangunguna sa pagibig, ang purong pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig at pagmamahal ay pinupuno ang lahat ng mga batas at ang mga propeta. Kung ating sisimulan na mag-isip at kumilos sa isang banal na paraan, ating masisimulan rin na maunawaan at mapahalagahan ang pag-ibig- nasisimulan nating makamtan ang pinakamabuting katangian- ang purong pagmamahal ni Kristo. Sa gayon, ang ating mga motibo ay magiging puro, at ang ating mga aksyon ay sumasalamin ng ating tunay na karakter. Ang kabanalan ay sumusunod sa pananampalataya, kabutihan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis at kagandahang loob sa ating mga kapatid. • Ang artikulo na ito ay iniangkop mula sa Ano ang Kailangan nating Malaman at Gawin, ni Ed J. Pinegar and Richard J. Allen.