Hesu Kristo

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Si Hesu-Cristo ay ang central na imahe sa doktrina ng Mormon

Si Hesu Cristo ay ang sentral na imahe ng doktrina ng mga Mormon at mga pag-gawang Mormon. Ang Kanyang pangalan ay ang sentro ng tunay na pangalan ng Simbahang Mormon, na Ang Simbahan ni Hesu Cristo ng mga Banal sa huling araw. Ang bawat Kombertido na miyembro ng Simbahan (madalas na tinatawag bilang isang "Mormon") ay naninindigan sa isang matatag na patotoo na si Hesus Cristo ay ang ating Tagapagligtas at ang tagapagligtas ng mundo, at isang kaalaman na dahil sa pamamagitan ng Kanyang pagsasakripisyo sa Hardin ng Gethsemane at sa krus ay maaaring maligtas ang mga tao sa Kaharian ng Diyos. Si Hesu Cristo at ng Kanyang mga tinuturo ay ang sentral na pokus ng lahat ng mga banal na kasulatang Mormon, ang Aklat ni Mormon, ang Biblia, ang doktrina at ang mga Tipan, at ang Ang mga banal na Perlas

Noong Enero 2000, Ang Mormon President na si Gordon B. Hinckley at ang iba pang mga apostol ng Simbahang Mormon ay naglathala ng Ang Buhay ni Cristo bilang kanilang patotoo sa buong mundo na tungkol Kay Hesus Kristo. Ito ay nagbabasa sa bahaging:

Kami ay magbibigay ng aming patotoo, bilang kanyang nararapat na mga apostol - na si Hesus ay ang Buhay na Cristo, ang walang kamatayan na Anak ng Diyos. Siya ang dakilang Haring si Immanuel, na nakatayo ngayon sa kanang kamay ng Kanyang Ama. Siya ang liwanag, ang buhay, at ang pag-asa ng mundo. Ang Kanyang daan ay ang landas patungo sa kaligayahan sa buhay na ito at ang buhay na walang hanggan sa daigdig na darating.

~ Ang Buhay na Cristo

Ang mga Mormons ay naniniwala sa banal na misyon ni Hesus ng Nasareth at sila ay sumusunod sa Kanyang mga tinuturo. Maraming mga anti-Mormons at ex-Mormons ay umaatake sa Simbahan at nag-aangkin na ito ay hindi Kristiyano, dahil sa mga pagtututro nito ay tungkol kay Hesus ay naiiba mula sa pangunahing paraang ng pagsisimba, ang tradisyonal ng Pagtuturo ng mga Kristiano. Mayroon din namang pagkakaiba sa pagitan ng doktrinang Mormon ang mga Protestante at mga Pagtuturong Katoliko, tulad din ng mga pagkakaiba sa iba't-ibang katawagan ng mga Kristiyano. Ang Mormonismo ay itinuri na ang mga doktrinang nito ay ibinalik sa lupa sa pamamagitan ni Hesus mismo sa pamamagitan ng buhay na propeta pagkatapos ng maraming panahin ng lubusang pagbabalewala sa relihiyon dito sa mundo. Ang Mormonismo ay tumatanggi sa iba't-ibang mga medyebal at modernong pananalig na ipanahayag sa pamamagitan ng Mundo ng mga Kristiano pagkatapos ng pagkamatay ni Cristo, dahil ang Simbahang Mormon ay mayroong mga revelasyon mula sa Diyos mismo tungkol sa kanya kung Sino siya.

Ang doktrinang Mormon tungkol kay Hesus

Ang mga Mormon ay itinuro na si Hesus Cristo ay si Jehovah, tulad ng inihayag sa Lumang Tipan. Siya ay ang Mesiyas na dumating sa lupa bilang si Hesus ng Nasareth, na ang kanyang buhay at mga pagtuturo ay naitala sa Bagong Tipan.

Si Jesus ay si Jehovah

Siya ay ang Dakilang Jehovah ng Lumang Tipan. ~ Ang Buhay na Cristo

Ang Biblia ay sapat na uapng ipakita na si Hesus Cristo ay ang parehong tao bilang si Jehovah sa Lumang Tipan. "Diyos" sa Lumang Tipan ay madalas na tumutukoy Kay Hesus Kristo, at ang mga katagang ito ay ginagamit sa iba’t-ibang paraan ng pagdadasal upang makipag-usap sa Diyos ang Ama at si Hesu Kristo, ang Anak.

Ang mundo ay ang PANGINOON [i.e. Jehovah], at ang kapunuan nito; ang mundo, at sila na tumira dito. Ng itinayo niya ito sa dagat, at itinatag niya ito sa baha. ~ Psalms 24:1-2 [Diyos] At ngayon sa mga huling araw ay kinausap kami ng kanyang Anak, na kanyang pinagkalooban ng kanyang mga mana, at siya ring lumikha ng mundo. ~ Hebrew 1:2 Pagbibigay salamat sa Ama, na ginawa upang matugunan ang mga kalahok sa mana ng mga banal sa liwanag: Sino ang naghatid sa amin mula sa kapangyarihan ng kadiliman, at nagsalin sa amin sa kaharian ng kanyang mahal na Anak: Sa kanino kami ay natubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, kahit na ang kapatawaran ng mga kasalanan: Sino ay ang larawan ng hindi makita na Diyos, ang unang panganak ng bawat tao o hayop: Para sa kanya ay ang lahat ng mga bagay ay nilikha, na nasa langit, at na sa lupa, nakikita at hindi nakikita, maging sila maging trono, o dominyon, o mga pangunahin, o kapangyarihan: ang lahat ng mga bagay ay nilikha dahil sa kanya, at para sa kanya. ~ Colossians 1:13-16 (may idinagdag na diin)

Ito ay malinaw, na pagkatapos, na si Hesus Cristo, si Jehovah, ay naglikha ang mundo sa ilalim ng utos ng Kanyang Ama, ang ating Diyos. Si Hesus ay nagdiklara na bigyan niya ang Batas na Mosaik sa Israel.

Sinabi ni Jesus sa kanila, sigurado, sigurado, sinasabi ko sa inyo, Bago si Abraham ay, ako. ~ John 8:58

Sa pamamagitan ng deklarasyon niya mismo bilang AKO, si Hesus ay nagdedeklara na Siya ay si Jehovah. Para AKO, bilang ipinapakita sa pamamagitan ng panipi mula sa ibaba ng Exodus, ay isang pagsasalin ng salita ng Hebrew para sa Jehovah na sa karamihan ng pagsasalin sa Ingles ay ibinigay bilang PANGINOON sa lahat ng malalaking titik. Ang Lumang Tipan ay karagdagang ipinakita na ang Jehovah ay ang hukom, ang tagapagbigay ng batas sa Israel, ang aming Hari at ang aming Tagapagligtas:

Sinabi ng Diyos kay Moises, AKO AY AKO: at sinabi niya, Kaya ikaw sabihin mo sa mga anak ni Israel, AKO ay nagpadala sa akin para sa iyo. ~ Exodus 3:14 Para sa PANGINOON [i.e. Jehovah] ay ang ating hukom, ang PANGINOON ay ang ating tagapagbigay ng batas, ang PANGINOON ay ang ating hari; siya ang magliligtas sa amin. ~ Isaiah 33:22 Bago ang PANGINOON: para sa siya’y dumating, para siya’y dumating upang hatulin ang mundo: siya ay ang dapat na humatol sa mundo sa katuwiran, at ang mga tao sa kanyang mga katotohanan. ~ Psalms 96:13

Ihambing ito sa Bagong Tipan na mga turo ni Paul:

Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: ~ 2 Timothy 4:1

Si Hesus ay samakatwid si Jehovah at sapagka’t siya ay si Jehovah (PANGINOON) ay ang tagahatol at tagapagbigay ng batas bilang si Paul ay nagdeklara na si Hesus na. Ang mga Mormon ay sumasamba kay Hesus bilang Hari, Tagapagligtas, at Tagapaghatol sa mundo ayon sa mga turo ng Bibliya.


Matangloy na Pagpasok batay kay Liz Lemon Swindle, FoundationArts.com

Si Jesus ay ang Cristo

Ang pagtuturo ng mga Mormon ay sang-ayon sa pagproproklama, tulad sa lahat ng mga Kristiyano, tayo ay naniniwala na ito ay si Hesus ng Nasareth, na nasentensiyahan na ipako krus sa pamamagitan ni Pontius Pilato, Siya ay ang ipinangakong Mesias, ang Tagapagligtas at tagapag-adya ng sangkatauhan, kahit na si Cristo, bilang unang sinabi sa pamamagitan ng mga sinaunang propeta na nakatala sa Lumang Tipan, at pagkatapos ay tumestigo sa pamamagitan ng mga taong nakasaksi sa misyon ng kanyang buhay sa Bagong Tipan, at ituro ang kanyang Ebanghelyo na itinatag niya habang siya ay nasa lupa. Ito ay sumasapat upang sabihin na ang mga Mormons ay naniniwala sa Biblia at, sipiin na ang isang tula na pamilyar sa lahat ng mga Mormons, John 3:16

Para sa Diyos ay kanyang minamahal ang mundo, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na Anak, na kahit sinong maniwala sa kanya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan; sapagka’t ang Diyos ay hindi ipinadala ang kanyang Anak sa mundo isumpa ang mundo; ngunit na ang mundo sa pamamagitan niya ay maaaring mailigtas. ~ John 3:16-17

Ang Libro ni Mormon ay isang Kristiyanong Libro

Sa kasamaang-palad, maraming tao ang nasa ilalim ng maling impressyon na ang mga Mormons ay hindi Kristiyano at ang Aklat ni Mormon ay hindi isang Kristiyanong libro. Ang mga sumusunod na sipi, ay napili mula sa marami, ipinakilala na ang central Kristiyanismo ng Mormonismo at ang Aklat ng Mormon:

At kami ay nag-uusap tungkol kay Kristo, aming ay nagagalak kay Kristo, kami ay nangangaral tungkol kay Kristo, kami ay humuhula kay Kristo, at kami ang nagsusulat ayon sa aming mga hula, na ang aming mga anak ay malaman kung saan pinagmulan ang kanilang hinahanap para sa pagbabawas ng kanilang mga kasalanan. ~ 2 Nephi 25:25

Ngunit, sa aba, sa aba niya na nakaaalam na siya ay anaghihimagsik laban sa Diyos! Sapagkat ang kaligtasan ay di mapapasa kaninuman, maliban sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa bPanginoong Jesucristo. ~ Mosiah 3:12

At dahil sa pagtubos sa tao, na dumating sa pamamagitan ni Jesucristo, sila ay naibalik sa harapan ng Panginoon; oo, kung saan ang lahat ng tao ay tinubos, dahil ang kamatayan ni Cristo ay nagsasakatuparan ng apagkabuhay na mag-uli, na nagsasakatuparan ng katubusan mula sa walang katapusang bpagtulog, kung saang pagkakatulog ang lahat ng tao ay gigisingin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos kung kailan ang pakakak ay tutunog; at sila ay babangon, kapwa maliit at malaki, at lahat ay tatayo sa harapan ng kanyang hukuman, na mga tinubos at kinalagan mula sa walang hanggang cgapos ng kamatayan, kung aling kamatayan ay isang temporal na kamatayan. ~ Mormon 9:13

Sa wakas, ang wakas ng mga salita ng Libro Ni Mormon ay isang pakiusap para sa lahat ng mga tao na dumating at tanggapin si Cristo at maligtas sa pamamagitan Niya:

Oo, alumapit kay Cristo, at maging bganap sa kanya, at pagkaitan ang inyong sarili ng lahat ng kasamaan; at kung inyong pagkakaitan ang sarili ng lahat ng kasamaan, at ciibigin ang Diyos nang buo ninyong kakayahan, pag-iisip at lakas, kung magkagayon ang kanyang biyaya ay sapat sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya kayo ay maging ganap kay Cristo; at kung sa pamamagitan ng dbiyaya ng Diyos kayo ay ganap kay Cristo, wala kayong dahilang magtatwa sa kapangyarihan ng Diyos. At muli, kung sa biyaya ng Diyos kayo ay ganap kay Cristo, at hindi itatatwa ang kanyang kapangyarihan, kung magkagayon kayo ay apinabanal kay Cristo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng bpagbubuhos ng dugo ni Cristo, na siyang nasa tipan ng Ama tungo sa cikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, upang kayo ay maging dbanal, na walang bahid-dungis. ~ Moroni 10:32-33

Ang mga Mormons ba ay naniniwala sa iba pang Hesus?

Meron lamang isang Hesus Kristo. Ang mga Mormons ay naniniwala kay Hesus na ang kanyang mga gawa at turo ay matatagpuan sa Biblia, ngunit Mormon na doktrina ay tinatanggihan ang mga pananalig at pangangatwiran ng itinatagang-Bagong Tipan ng Kristiyanong Teologo. Ang Mormonismo ay itinuturo na iwasto ang mga maling pag-unawa tungkol sa Diyos, ang Diyos na Ama at si Hesu Cristo ay nagpakita kay Joseph Smith sa kanyang Unang Pangitain, at tinatawag siya upang maging isang propeta, tulad ng mga propeta na tinatawag noong oras sa Bibliya, upang magturo ng katotohanan tungkol kay Hesus at tawagin ang lahat ng mga tao upang magsisisi.

Sa isang paghahayag sa Propetang si Joseph Smith noong Enero 2, 1831, ang Panginoong si Hesu Kristo ay nagpahayag kung sino Siya:

GANITO ang sinasabi ng Panginoon ninyong Diyos, maging si Jesucristo, ang Dakilang aAKO NGA, ang Alpha at Omega, ang bsimula at ang wakas, ang siya ring tumatanaw sa kalawakan ng kawalang-hanggan, at sa lahat ng anghel na chukbo ng langit, dbago enilikha ang daigdig; Ang siya ring anakaaalam ng lahat ng bagay, sapagkat blahat ng bagay ay nakikita ng aking mga mata; Ako rin ang yaong nagsalita, at ang daigdig ay analikha, at ang lahat ng bagay ay dumating sa pamamagitan ko. Ako rin ang yaong kumuha ng aSion ni Enoc sa aking sinapupunan; at katotohanan, sinasabi ko, maging kasindami ng bnaniwala sa aking pangalan, sapagkat ako ay si Cristo, at sa aking sariling pangalan, sa pamamagitan ng cdugo na aking ibinuhos, ako ay nagsumamo sa Ama para sa kanila. ~ Doktrina at Covenants 38:1-4

Ito ay nagpapakita ng si Hesus ang sinasamba ng mga Mormons: ang dakilang AKO, sa simula at sa katapusan, ang marunong ng lahat ng bagay, ang makapangyarihan Lumikha ng daigdig, ang Tagapagligtas ng mundo, at tagapagtaguyod ng tao sa Diyos Ama. Ang sumusunod ay ang patotoo ni Joseph Smith kay Hesu Cristo:

At ngayon, matapos ang maraming patotoo na ibinigay hinggil sa kanya, ito ang apatotoo, na pinakahuli sa lahat, na aming ibibigay tungkol sa kanya: Na siya ay bbuhay! Sapagkat siya ay aming anakita, maging sa kanang kamay ng bDiyos; at aming narinig ang tinig na nagpapatotoo na siya ang cBugtong na Anak ng Ama— Na sa akanya, at sa pamamagitan niya, at mula sa kanya, ang mga bdaigdig ay nililikha at nalikha, at ang mga naninirahan dito ay mga isinilang na canak na lalaki at babae ng Diyos. ~ Doktrina at Covenants 76:22-24

Ito ay totoo na ang mga Mormons ay hindi naniniwala sa pag-iisa ng tatlong persona sa iisang diyos katulad ng ibang mga Simbahan ng Kristiyano. (Tingnan ang Lightplanet for a comparison of Mormon and Trinitarian views). Ang mga Mormons ay naniniwala sa tatlong mga magkakahiwalay na tao na pinagkaisa ang layunin, ngunit hindi sa katawan. Naniniwala sila sa isang diyos na gumagawa sa tatlong natatanging mga mahahalagang tao na nasa iisang layunin at paniniwala. Si Hesu Cristo ay ang Anak ng Diyos Ama. Ang Banal na Multo ay isang mahalagang tao ng Espiritu, hiwalay mula sa parehong sa Ama at sa Anak. Ang Bagong Tipan ay naglalaman ng sapat na mga alitan sa sa doktrina ng Trinitarian. Ipinahayag ni Hesus na "ito ang buhay na walang hanggan, na maaari nilang malaman na ang tunay na Diyos, at si Hesu Kristo, na siya’y pinadala." (John 17:3). Upang malaman na ang Diyos at si Hesu Kristo ay buhay na walang hanggan, samakatuwid, sa pamamagitan ng biyaya at Pagtubos ni Hesus Kristo ang tao ay makikalala ang Diyos. Ito ay napaka naiiba mula sa mga hindi kilalang Diyos ng Athanasian na pananampalataya na kung saan ito ay ang mga sumusunod:

Isang Diyos sa trinidad at ang tatluhan sa pagkakaisa, hindi man nakalilito ang mga tao o ang naghahati sa pagiging banal. Para sa Ama ay isang tao, ang Anak ay iba, at ang Espiritu ay iba pa rin. Subalit ang diyos ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay isa, pantay-pantay sa kaluwalhatian, ka walang hanggan sa kamahalan. Ano ang Ama, ang Anak ay, at sa gayon din ang Banal na Espiritu. Ang walang hanggang ay ang Ama; ang walang hanggang ay ang Anak; ang walang hanggang ay ang Espiritu.

Si Jesus, sa iba pang kamay, ay nagdiklara na ang kalikasan ng kanyang pagkakaisa sa Ama:

Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita; Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa; ~ John 17:20-22

Si Hesus ay nagdiklara na ang kanyang mga alagad ay maaaring maging isa katulad Niya at ang Ama ay isa. Ang pagkakaisang ito ay malinaw na hindi sila naging parehon tao, kundi isang pagkakaisa sa layunin, kaluwalhatian, kalubus-lubusan, at pag-ibig. Ang daanang ito ay nagpapakita kay Hesus na dumadalangin sa Ama, na hindi magkaroon ng kahulugan kung siya ay ang Ama. Ang iba pang mga sipi sa Bagong Tipan ay nagpapakita na si Hesus ay naiiba mula sa Ama:

Sa bautismo ni Hesus ang lahat ng tatlong mahahalagang tao ng pagka-diyos-Diyos ang Ama, si Hesus Cristo, at ang Banal na Multo, ay naroon (Mattthew 3:15-17). Sa dakilang kumakalinga na panalangin na nakatala sa John 17, si Hesu ay nagdarasal sa Ama. Sa Hardin ng Gethsemane at sa krus, si Hesus ay muling nagdasal sa Ama at itinanong sa Kanyang Ama kung bakit Siya ay pinabayaan (tingnan ang Matthew 27:46; Mark 15:34). Sa pagdudusa ni Stephen sa Acts 7, si Stephen ay nagdiklara na, "Narito, nakikita ko ang mga langit ng bumubukas, at ang Anak ng tao ay nakatayo sa kanang kamay ng Diyos" (Acts 7:56).

Ang lahat ng mga daan na nagkakaroon ng kahulugan lamang kung si Hesus at ang Diyos ay hiwalay na mga indibidwal. Sa makatuwid, ang pagtanggi ng mga Trinitarian na notisyon ay hindi isang pagtanggi kay Hesu Kristo. Ang orihinal na mga banal at mga apostol hindi itinuro at hindi rin nagparamdam sa doktrina sa mga sumunod na pananampalataya, at ang kanilang Kristiyanismo ay napakaimportante sa pag-angkin ng lahat ng simbahan ng Kristiyanismo.

Si Jesus ay ating Tagapagligtas

Si Hesus ay nagdudusa para sa ating mga kasalanan sa Gethsemane

Ang Doktrinang Mormon ay malinaw na itinuturo na si Hesu Kristo ay ang ating tagapagligtas. Ang Libro ni Mormon ay nagsaad na “At bukod dito, sinasabi ko sa inyo, na awalang ibang pangalang ibinigay, o anumang daan, o paraan kung saan ang bkaligtasan ay mapapasa mga anak ng tao, tanging kay at sa pamamagitan lamang ng pangalan ni cCristo, ang Panginoong Makapangyarihan. (Mosiah 3:17). Ang mga Mormon ay naniniwala na sa Hesu Kristo ay isang perpektong halimbawa sa buong sanlibutan noong panahong nabubuhay pa siya sa mundo.

Ang Doktrinang Mormon ay itinuturo na si Hesu Kristo ay namantay para sa sanlubutan. Ang kanyang pagsasakripisiyo sa Hardin ng Gethsemane at sa Krus, sa kanyang pagkamatay, sa kanyang libing, at sa kanyang muling pagkabuhay ay nagtatag sa mga pangyayaring ito na ang pagbabayad-puring ito ay nagbigay ng muling pagkabuhay ng buong sanlibutan at nagbigay ng kahulugang pagliligtas sa kaluluwa para sa mga taong naniniwala at sumusunod sa Kanya. Isang kilalang kanta sa mga Mormon ang nagsaad na:

There is a green hill far away, Without a city wall, Where the dear Lord was crucified, Who died to save us all. We may not know, we cannot tell, What pains he had to bear, But we believe it was for us He hung and suffered there. There was no other good enough To pay the price of sin. He only could unlock the gate Of heav’n and let us in. ("There is a Green Hill Far Away," LDS Hymns, no. 194)

Si Hesus ay ang pinuno ng Simbahan

Ang Mormonismo ay naghayag na si Hesu Kristo ay ang tumatayong pinuno ng kanyang Simbahan, ay ibinubunyag niya ang kanyang mga kautusan at ang kanyang mga turo sa mga napiling mga propeta dito sa mundo. Ang Biblia ay naghayag na si “Hesu Kristo mismo ay ang pangunahing pinuno” (Ephesians 3:30 ) Ang Libro ni Mormon ay ang nagpaliwanag dito ng mas mabuti. Si Hesu Kristo ay nagpakita pagkatapos niyang mabuhay muli at ang kanyang muling pagbalik sa langit sa mga sinaunang tao sa Amerika. Inihayag niya ito,

Kaya nga, anuman ang inyong gagawin, gawin ninyo ito sa aking pangalan; kaya nga tatawagin ninyo ang simbahan sa aking pangalan; at kayo ay mananawagan sa Ama sa aking pangalan upang kanyang pagpalain ang simbahan alang-alang sa akin. At paano ito magiging asimbahan bko maliban kung ito ay tinatawag sa aking pangalan? Sapagkat kung ang isang simbahan ay tinatawag sa pangalan ni Moises, kung gayon iyon ay simbahan ni Moises; o kung iyon ay tatawagin sa pangalan ng isang tao kung gayon iyon ay simbahan ng isang tao; ngunit kung ito ay tinatawag sa aking pangalan kung gayon ito ay aking simbahan, kung mangyayari na ang mga ito ay nakatayo sa aking ebanghelyo. ~3 Nephi 27:7-8

Ang Simbahan ni Hesu Kristo ng mga Banal sa Huling araw ay ang nagdadala ng kanyang pangalan.

Si Jesus ay ang unang anak ng Ama at ang kanyang bugtong na anak

Inihayag ni Paul na si Hesu Kristo “ay ang imahe ng Diyos na hindi natin nakikita, at ang pinakapinuno ng bawat nilalang” (Colossians 1:15). Si Pslams ay naghayag na “Gagawin ko siyang pinuno, na mas mataas pa kaysa mga hari dito sa mundo” (Psalms 89:27). Ang Doktrinang Mormon ay itinuturo na si Hesu Kristo ay ang pinuno o ang pinakaunang anak ng Diyos sa kanyang mga anak sa mundong pre-mortal. Ang mga Mormon ay ang nagdiklara din na si Hesus ang ang Bugtong na Anak sa laman, na siya ay ipinanganak ni Berheng Maria sa Judea, upang mamuhay ng isang perpektong buhay sa kasaysayan ng mundo.

Si Hesus ay ang perpektong halimbawa sa sanlibutan

Si Presidente Gordon B. Hinckley, nakaraang Presienta ng Simbahan ang nagsabi noong Abril ng 2000,

Si Hesus ay ang aking kaibigan. Wala ng kahit na sino ang tumuring sakin ng katulad o higit pa sa pagturing niya saakin. “Wala ng pinaka matinding pagmamahal na maibibigay ng isang tao, ng ibuwis niya ang kanyang buhay para sakanyang mga kaibigan.” (John 15:13). Ibinigay niya ang kanyang buhay para saakin. Siya ang nabigay daan patungo sa buhay ng walang hanggan. Ang Diyos lamang ang makakagawa nito. Umaasa ako na ako ay nararapat upang kanyang maging kaibigan.

Siya ay ang aking halimbawa. Ang kanyang paraan ng pamumuhay, ang kanyang ugali na walang pag-mamaramot, ang kanyang pagtulong sa mga nangangailangan, at ang kanyang huling pagsasakripisyo ay tumatayong halimbawa para saakin. Hindi ko man lubos masukat ang kanyang kabutihan, ngunit maaari kong subokan. He marked the path and led the way, And ev'ry point defines To light and life and endless day Where God's full presence shines. ("How Great the Wisdom and the Love," LDS Hymns, no. 195)

Ang Mormonismo ang naghahayag na si Hesu Kristo ay ang pinakaperpektong halimbawa na maaari nating sundan. Ang Libro ni Mormon ay natuturo na,

Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, alam ko na kung inyong susundin ang Anak, nang may buong layunin ng puso, nang walang pagkukunwari at walang panlilinlang sa harapan ng Diyos, kundi may tunay na hangarin, nagsisisi sa inyong mga kasalanan, nagpapatotoo sa Ama na nahahanda kayong taglayin sa inyong sarili ang pangalan ni Cristo, sa pamamagitan ng abinyag—oo, sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong Panginoon at inyong Tagapagligtas doon sa tubig, alinsunod sa kanyang salita, masdan, pagkatapos ay inyong tatanggapin ang Espiritu Santo; oo, at pagkatapos darating ang bbinyag ng apoy at ng Espiritu Santo; at pagkatapos kayo ay makapagsasalita ng cwika ng mga anghel, at sisigaw ng papuri sa Banal ng Israel. ~2 Nephi 31:13


Si Hesu Kristo ay magbabalik sa kaluwalhatian upang magmuno bilang Hari ng mga Hari sa panahon ng Milenyo.

Si Hesu Kristo ay magbabalik sa mundo upang maging Hari ng mga Hari

Ang kaisa-isang panganlan ng Simbahang Mormon ay, Ang Simbahan ni Hesu Kristo ng mga Banal sa Huling Araw, ang naghayag na ang mga banal sa huling araw at si Hesus ay muling magbabalik upang pamunuan ang buong mundo. Ang Mormonismo ay itinuro na sa Joseph Smith ay tinawag bilang isang propeta sa mga huling araw upang mapaghandaan ng mundo ang Pangalawang Pagdating ni Hesus.

Ang mga Mormon ay hindi naghahayag kung kelan malalaman ang pagdating ni Kristo, katulad ng sinabi ni Hesus sa kanyang mga disipolo, Ngunit walang kahit na sinong tao ang makakaalam kung anong oras o kelan iyon, kahit ang mga anghel sa langit ay hindi alam, maliban sa aking Ama lamang. ~Matthew 24:36

Ang mga Mormon ay nagtuturo na bago ang Pangalawang Pagdating ay may mga magaganap na kaguluhan at pag-aaway, at mga kalamidad, at ang mga nabubuti ay maililigtas sa biglaang pagdating ni Hesus. Si Hesus ay ang maghahatid saatin sa Milenyo, 1000 taon na mapayapa at kabutihan ng si Hesu Kristo mismo ang mamumuno.

Ang Mormonismo ay Kristiyano

Ang ilang mga sipi at pahayag na ipinakita, ang Mormonismo, ang mga doktrina ng Ang Simbahan ni Hesu Kristo ng mga Banal sa Huling Araw, ay puro at perpekto kay Kristo, at, samakatwid, ang mga Kristiyano ay halos ganun din. Si Hesu Kristo ang tumatayong pinuno ng Simbahan at ang kanyang mga dakilang turo, ang kanyang perpektong halimbawa sa pinaka mahalagang doktrina ng mga Mormon at ang saligan sangkap ng patotoo sa lahat ng mga Mormon. Ang mensahe ng Mormonisma ay si Hesu Kristo ay tumawag ng mga propeta sa mga huling araw na ito upang mapaghandaan ng mundo ang kanyang nalalapit na pagbabalik at ang lahat ay imbitado na “bumalik kay Kristo” at mabinyagan ng kanyang mga napiling tagapaglingkod.

Si Hesu Kristo, Ang Tinapay ng Buhay

Isang pagsasadrama na may mensahe galing sa LDS na Propetang si Thomas S. Monson Ang propetang Mormon at anga mga apostol na nagbigay ng patotoo tungkol kay Hesu Kristo. (tignan din ang Kordero ng Diyos.)

Bisitahin ang website ng Simbahan na inilaan kay Hesu Kristo sa www.JesusChrist.lds.org. Upang mapanuod ang video ni Elder Jeffrey R. Holland sa Hardin ng Gethsemane na tungkol sa pagtutubos, pindotin dito. Upang mapanuod ang video ng namayapang Presidente na si Gordon B. Hinckley sa Libingan na Hardin, pindotin dito. Ano ang mga pinaniniwalaan ng mga Mormon tungkol kay Hesu Kristo

Upang matutuo ng mas maigi tungkol sa mga turo ng Mormonismo tungkol kay Kristo, tignan ang opisyal na website ng Simbahang Mormon o ang iba pang magagandang website na nagtuturo tungkol sa Mormonismo. Maaari niyo rin basahin ang isa mga patotoo ng Apostol ng Mormon tungkol kay Hesu Kristo .