Biyaya ng Banal na Spirito

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Ang pang-apat na Artikolo ng Pananampalataya ay nagsasabi na ang mga myembro ng Simabahan ni Hesu Kristo ng mga Banal sa Huling-Araw (Ang mga Mormon) "ay naniniwala na ang mga unang prinsipiyo at mga ordinanasa ng Ibanghelyo ay ang mga: una ay ang Pananampalatay sa Pnginoong si Hesu Kristo; pangalawa ay ang Pagsisisi; pangatlo ay ang Binyag sa pamamgitan ng paglubog sa tubig para sa paghuhugas ng mga kasalanan; pang-apat ay ang Pagpatong ng Kamay upang matanggap ang Biyaya ng Banal na Spirito."


Sumusunod na sa Binyag sa pamamagitan ng paglubog sa tubig, lahat ay mako-confirmed. Ibig sabihin, ang isang priesthood holder, na may tamang otoridad, ay ilalagay ang kanyang kamay sa ulo ng isang tao at iko-confirm siya bilang myembro ng Simbahan. Sa panahon din na iyon ay matatanggap na rin ng taong iyon ang Biyaya ng Banal na Spirito. Naniniwala ang mga Mormon na ang biyayang ito ay nagbibigay otoridad sa isang tao upang matanggap ang Banal na Spirito sa lahat ng panahon bilang gabay at tulong, hanggang sa ang taong iyon ay namumuhay ng karapatdapat para sa biyaya ng Spirito.


Si Joseph Smith ay naniwala na ang implowensya ng Banal na Spirito, ang gabay na kapangyarihan ng Diyos sa katotohanan ng Ibanghelyo, ay maaaring matanggap bago ang binyag, subalit ang biyaya, o ang palagiang gabay, ng Banal na Spirito, ay maaari lamang matanggap pagkatapos ng binyag. "Pwede ka ring magbinyag gamit ang isang sako ng buhangin bilang isang tao," sabi niya, "kung hindi ito ginawa para sa paghuhugas ng mga kasalanan at sa pagtanggap ng Banal na Spirito. Ang binyag sa tubig ay kalahati lamang ng binyag, at ito ay walang saysay pag wala ang kalahati nito---at iyon ay ang binyag ng Banal na Spirito” (Mga turo ng Propetang si Joseph Smith, p. 314).


Ang isang tao ay inaasahan na makatanggap ng testimonya ng Banal na Spirito sa katotohanan ng ibanghelyo ni Hesu Kristo, ng mga kasulatan, at ng mga salita ng mga nabubuhay na Propeta bago ang binyag. Ang kabuoang pagkatanggap ng Spirito ay hindi darating, subalit, hanggang sa ang isang tao ay nagawa na ang banal na utos ng pagpapabinyag. Maaari lamang i-conferm ng isang taong may tamang otoridad ang biyaya ng banal na spirito pakatapos ng binyag, at ang banal na spirito ay hindi maaaring matanggap ng isang taong hindi karapatdapat, sapagkat ang Banal na Spirito ay hindi naninirahan sa puso ng isang taong hindi mabuti. Subalit, ang aktwal na gabay ng Banal na Spirito ay maaaring matanggap agad pagkatapos ng binyag o pagkatapos ng ilang panahon, pag ang taong tumatanggap ng banal na pangako ay karapatdapat nang maging kaagapay ng banal na bagay na iyon. At pag tumigil sila sa pagiging malinis at masunurin, ang Banal na Spirito ay mawawala sakanila (1 Corinthians 3:16-17).