Binyag sa tubig

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig

Bautismo2.jpg

Ang Binyag sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig ay ang kataga na Ang Simbahan ni Hesus Kristo ng ng mga Banal sa Huling-araw (taong may maraming asawa Iglesia) ay gumagamit upang ilarawan ang pagbibinyag na kung saan ang buong katawan ng isang tao ay nilulubog sa ilalim ng tubig at pagkatapos ay iniaahon pataas. Sa katunayan, sa pananampalataya ng mga Mormon, kung ang bawat bahagi ng katawan (kasama na ang buhok) ay hindi nailulubog sa ilalim ng tubig ang pagbibinyag ay hindi wasto, at ito ay dapat ulitin muli.

Sa Diksiyonaryo ng Bibliya ng mga LDS ito ay naghahayag na:

Ang pagbibinyag ay mula sa isang Griyegong salita na ang kahulugan ay mailubog. Ang bautismo sa tubig ay ang panimulang ordinansa ng ebanghelyo. Ang Pagbibinyag ay palaging nang ginagawa simula nang ang ebanghelyo ni Hesu-Cristo ay napunta sa lupa at ito ay itinuturo ng mga tao na humahawak ng mga banal na awturidad na maaaring gawin ang mga ordinansa. Ang aksyon ng pagbibinyag ay naglalaman ng makahulugan kahulugan. Ito ay nagpapahayag ng "kamatayan, libing at muling pagkabuhay, at maaari lamang gawin sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig(Bible Dictionary). Mula sa Biblia alam natin na si Juan Bautista at Philip ay nagbinyag sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. Sa Mateo 3, mababasa natin na si Hesus ay nagpunta kay Juan Bautista upang mabautismuhan, ang bautismo nangyayari sa Ilog Jordan. Kung ang ibang mga paraan ng pagbibinyag ay katanggap-tanggap, hindi na nagsayang a oras upang pumunta sa isang malaking katawan ng tubig. Parehong ang sumasaklaw kay Philip sa Acts 8:37-39, Noong bininyagan niya angg mga Eunuch.

Nang nagpunta si Kristo kay Juan Bautista at hiniling na mabautismuhan, tumanggi si John, at sinabi niyang siya ang nangangailangang mabinyagan sa pamamagitan ni Kristo. Sumagot si Kristo, at kanyyang sinabing “Suffer it to be so now; for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him,” (Mateo 3:15). Mahalagang ipinaliwanag ni Kristo na ang pagbibinyag ay kinakailangan upang makatanggap ng kaligtasan. Para sa mga Banal sa Huling-araw, ang pagbibinyag ay ang unang hakbang na kinakailangan upang makapasok sa langit. Sinabi ito ni Elder Robert D. Hales tungkol sa mga tipan ng pagbibinyag:

Sa binyag gumagawa kami ng isang kasunduan sa aming Banal na Ama na gusto namin na dumating sa Kanyang kaharian at panatilihin ang Kanyang mga utos mula sa oras na iyon, kahit na namumuhay pa rin kami sa mundo. Tayo ay napaalalahanan mula sa Aklat ni Mormon na ang ating pagbibinyag ay isang tipan upang "tumayo bilang saksi ng Diyos [at ng Kanyang kaharian] sa lahat ng oras at sa lahat ng mga bagay, at sa lahat ng mga lugar na kayo ay maaaring mapunta, kahit hanggang kamatayan, na kayo ay maaaring matubos ng Diyos, at mapabilang sa mga taong nabuhay-nang-muli noong unang pagkabuhay na muli, na kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan "(Mosiah 18:09). Kapag naiintindihan natin ang kahalagahan ng ating kasunduan sa ating binyag at ang kaloob ng Banal na Spirito, babaguhin nito ang ating buhay at magtatatag ng kabuuang katapatan sa kaharian ng Diyos. Kapag ang mga pagsubok ay dumating sa atin, kung tayo ay makikinig, ang Banal na Sirito ay paalalahanan tayo na tayo ay nangako na tatandaan natin ang ating Tagapagligtas at susundin ang mga utos ng Diyos (Robert D. Hales, "Ang Tipan ng bautismo: To Be in the Kingdom and of the Kingdom, "Ensign, Nobyembre 2000, 6).

Ang Diksiyonaryo ng Bibliya n mga LDS ay nag-aalok ng mga sumusunod tungkol sa mga layunin ng bautismo,

Ang Bautismo sa tubig ay may maraming mga layunin. Ito ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan, para sa pagiging kasapi sa Simbahan, at para sa pagpasok sa Banal na kaharian, ito rin ang pintuan sa personal na pagpapakabanal kapag sinundan ng pagtanggap ng Banal na Spirito. Ang pahayag na ito ay tumtukoy sa isa pang mahalagang bahagi ng pagbibinyag, ito ay ang patanggap ng Biyaya ng Bana na Spirito. Nang si Cristo ay mabautismuhan, isang kalapati ay dumapo sa kanya. Ang kalapating ito ay kumakatawan sa Banal na Spirito at ang pagtanggap ni Tristo sa Biyaya.

Ang Biblia ay walang katiyakan tungkol sa pagbibinyag bago dumating si Kristo, ngunit sa pamamagitan ng modernong rebelasyon sa mga araw ngayon at ang pagsasalin ni Joseph Smith sa parehong Aklat ni Mormon at ang Bibliya, ang mga miyembro ay tinuruan na ang lahat ng tunay na propeta ni Kristo ay nagbibinyag. Sa Aklat ni Moises nalaman natinn na si Adam, ang unang propeta ay nabautismuhan sa pamamagitan ng isang anghel ng Diyos.

Ang edad na angkop para sa binyag ay isa pang punto kung saan ang mga Banal sa Huling-araw ay naiiba mula sa iba pang mga relihiyon. Ang Bibliya ay hindi nagbigay ng isang tiyak na edad para sa pagbibinyag, ngunit ito ay maliwanag na ang isang tao ay dapat na magkaroon ng sapat na edad upang maunawaan ang mga ordinansa, at dapat ay maaari nang managot para sa kanyang mga desisyon. Ang mga Modernong mga rebelasyon ay nagbibigay takdang gulang upang mabinyagan at ito ay nagsisimula sa edad ng ika-walong taong gulang. Sa pagsasaing - lingwahe ni Joseph Smith sa Genesis 17:11 ito naghahayag na, “And I will establish a covenant of circumcision with thee, and it shall be my covenant between me and thee, and thy seed after thee, in their generations; that thou mayest know for ever that children are not accountable before me until they are eight years old.”Ang parehong ideyang it ay inihayag sa mga Doctrine and Covenants.