Binyag ni Hesus

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
John-Baptist-Baptism-Jesus-Mormon.jpg

Ang mga ibanghelyong-Mateo, Mark, Luke, at John-naglalaman lamang ng mga tala ng Binyag ni Hesus sa Bagong Tipan. Sila ay naglalaman ng pagkakatulad ngunit may mga kunting pagkakaiba sa ilang mga bagay-bagay. Ang mga pagkakaibang ito ay maaaring guluhin lamang ang isip ng ilang mga tao, ngunit sa mga myembrong Mormons, ito ay tila patunay lamang na ang kanilang mga tala ay tunay at hindi peke.

1 Mateo 3:13-17

2 Markahan 1:9-11

3 Lucas 3:21-22

4 Juan 1:29-34

5 pagbubuo


Mateo 3:13-17

Heograpya

Sinabi ni Mateo na si Hesus ay nagpunta mula sa Galilee patungo sa Jordan River upang mabinyagan sa pamamagitan ni Juan Bautista. Si Mark ay isa sa mga nag-iisang nakabanggit tungkol sa Galilee. Samantalang hindi manlang nabanggit ni Luke ang tungkol sa Galilee, at hindi rin nya binanggit ang tungkol sa Jordan.


Ang pagtanggi ni Juan sa pagbibninyag

Si Mateo ay ang tanging apostol na nakabanggit sa unang pagtanggi ni John na binyagan si Hesus dahil sa pagiging karapat-dapat at kawalang-kasalanan ni Hesus. Para sa mga Mormons, ang paggigiit ni Kristo na תmabautismuhan ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga ordinansa, at ito ay nagpapakita na ang bautismo ay hindi lamang kailangan upang magamot ang mga kasalanan (na kaylanman si Hesus ay hindi nsagkaroon) ngunit ito ay kinakailangan upang makapasok sa banal na kaharian ng Diyos (banal na kaharian). Sinabi ni Jesus kay John, "hayaan na munang mangyari ito sa ngayon; upang matupad natin ang lahat ng katuwiran" (Matt. 3:15).

Ang pagtanggi at pagkatapos ay paggigiit na ito ay katuulad ng pagtanggi ni Pedro kay Kristo upang hugasan ang kanyang mga paa. (Juan 13:08). Dahilsa pagkilala sa pangangailangan ng ordinansa na ito, si Joseph Smith ay naghugas ng mga paa na bahagi ng pagpasok sa paaralan ng mga propeta (D & C 88:140, 141, 124:37-39).


Kuru-kuro

Si Mateo ag nagbibigay ng mga tala ng bautismo ayon sa kuru-kuro ni Hesus, na siya ang nakakita sa langit bumubukas at ang Espiritu na pababa sa kanyang sarili, ayon sa mga wika ng verse 16. Ang mga tal ani Mark aysumasan-ayon sa kuru-kurong ito, at ganun din sa mga tala ni Luke. Gayunman, ang mga tala ni John ay naiiba.

Kapagdaka sa labas ng tubig

Ulat Mateo na "si Hesus, nang siya ay mabautismuhan, umalis siya agad palabas ng tubig" (03:16), na nagpapahiwatig na siya ay nailubog sa ilalim ng tubig, dahil kung hindi hindi rin siya lalabas mula sa tubig na iyon. Kung kaya’t, ang mga Mormons ay naniniwala na ang pagbibinyag ay dapat gawin sa pamamagitan ng kabuuang paglulubog sa tubig, tulad ng binyag ni Kristo.

Tulad ng isang kalapati

Sabi ni Mateo na nang si Hesus ay mabautismuhan at umalis palabas ng tubig, ang langit ay bumukas sa harapan niya at siya si (Jesus) Nakita niya ang Espiritu ng Diyos pababa sa kanya tulad ng isang kalapati at patungo sa kanya (kay Hesus). Ang salitang tulad ay isang salita na nangangahulugang hawig. Ag mga Mormons ay naniniwala na ang Espiritu ay ang Banal na Spirito at ang pagkakatulad ng noon ay ang paraan kung papaano lumapit ang Espiritu kay Krsto, maayos,mahinhing- o na ang isang kalapati ay bumaba bilang isang simbolo ng (pagkakatlad) sa Banal na Spirito. Ang mga Mormons ay hindi naniniwala na ang Banal na Spirito (isang Diyos sa espiritung pangangatawan na ang hitsura ay katulad sa isang tao) ay maaaring sumanib sa katawan ng isang ibon o lumitaw bilang isang ibon.


Boses mula sa langit

Ang mga ala ni Matthew ay nagpakita na ang tinig mula sa langit ay nagpapahiwatig sa mga saksi nang: "Ito ang aking minamahal na Anak, at kung kanino ako nalulugod nang mabuti" (03:17). Ito ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalala na malaman nila na si Jesus ay banal.


Santisima Trinidad

Ang mga tala ni Mateo ay nagpapakita ng tatlong iba't-ibang pagkatao: 1. Si Hesus sa pisikal na anyo 2. Ang Banal na Ama (isang naihihiwalay na pagkatao, na itinuturo sa ibang lokasyon; ang paraan kung papaano niya ipinakilala si Hesus bilang kanyang Anak, hindi bilang bahagi ng kanyang sarili; hiwalay at malayang pagkilos. 3. Ang Banal na Spirito / Espiritu ng Diyos (nasa ibang lokasyon din a sa malayang pagkilos). Ang mga Mormon ay naniniwala sa bagay na ito, pati na rin sa mga ibang mga kasulatan (tulad ng noong Ang Banal na Ama ay nagsalita sa pagpapako ni Hesus sa Krus), mga karanasan, at rebelasyon, na ang Banal na Trinidad ay binubuo ng tatlong mga hiwalay hiwalay na mga indibidwal, ito isang pangunahing punto sa doktrina.

Pagkatapos

Ang mga tala ni Mateo ay nagsasabi na kaagad pagkatapos ng bautismo ni Hesus, siya ay nagpunta sa desyerto nang 40 araw.


Mark 1:9-11

Heograpya

Ayon sa mga tala ni Mark si Hesus ay dumating hindi lamang mula sa Galilee, ngunit partikular na mula sa Nazareth. Ni si Lucas o si John ay hindi nakabanggit na si Hesus ay nagpunta sa Galilee, at si Lucas ay hindi manlang nabanggit ang tungkol sa pagpunta ni Hesus sa Galillee, hindi rin niya nabanggit ang tungkol sa Jordan.


Kapagdaka pagdating sa labas ng tubig

Nasabi din ni Mark sa kanyang mga tala ang "kaagad na pag-ahon ni Hesus palabas ng tubig" (01:10) "Subalit kahit na ang maikling tala ni Luke at ni John ay hindi nabanggitin kung paano Siya ay nabautismuhan maliban sa Jordan, ngunit ang pahiwatig na ito na dapat gawin ang pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig ay natutunan din mula sa katotohanan na ito ay ginanap sa isang ilog, o kahit saan basta’t siya ay magkasya.

Tulad ng isang kalapati

Standard Ingles alituntunin ay magpahiwatig na ang John (ang huling taong nabanggit) ay ang isa na makita ang kalapati bumaba.


Boses mula sa langit

Sabi sa mga tala ni Mark na ang boses mula sa langit, hindi katulad kung ano ang iniulat ni Mateo, ay paa kay Hesus, hindi ang mga saksi, noong ito ay sinabi, "Ikaw ay ang aking minamahal na Anak, at kung kanino ako ay nalulugod" (1:11) gayunpaman, ang pagka-diyos ni Hesus ay naipahayag.


Santisima Trinidad

Ang tatlong mga hiwalay na mga indibidwal-ang Ama, ang Anak na si Hesus, at ang Banal na Spirito - lahat nasa iba't-ibang mga lokasyon, na may iba't-ibang mga aksyon, at may iba't-ibang anyo.


Pagkatapos

Sabi dn ni Mark na kaagad pagkatapos na mabautismuhan, si Hesus ay nagpunta sa desyerto nang 40 araw.


Lucas 3:21-22

Maikling tala

Ang ma tala ni Luke tungkol sa autismo ni Hesus ay maikli (2 verses) sa punto na hindi ito maxadong pinahalagahan. Sinabi lamang niya na si Hesus ay nabautismuhan at ang langit ay bumukas.


Tulad ng isang kalapati

Sabi ni Lucas na ang Banal na Spirito (Mateo, Mark, John ay gumagamit ng salitang Espiritu) ay ang bagay na bumaba. An mga Mormons ay naniniwala na ang katagang Espiritu (ng Diyos / Kristo, atbp) ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan, hindi limitado sa Ang Banal na Spirito lamang, ngunit ang Banal na Spirito ay isang tagapagpa-totoo ni Hesus bilang ang Kristo. Ang isang pagkakaiba-iba sa wika ay lumitaw nong sinabi ni Lucas na "ang Banal na Spirito ay bumaba bilang isang katawan at may hugis tulad ng isang kalapati" - samakatuwid, ang maling pagkakaunawa na ang sino mang Diyos ay maaring magpakita gamit ang isang pangangatawang hayop, ay isang konseptong pagano mula sa kanilang paggawa ng mga diyos-diyosan / mga istatwa gamit ang iba't-ibang hugis hayop. Sabi ni Joseph Smith sa isang sermon (Kasaysayan ng Simbahan, Vol 5, pp. 260-261), "Si Juan Bautista. . . ay nagkaroon ng pribilehiyo na mahawakan ang Banal na Spirito na bumaba. . . sa anyong kalapati, bilang pagkakasaksi sa administrasyong iyon. . . Ang Banal na Spirito ay isang mahalagang pagkatao, at ito ay nasa anyo ng isang pagkatao. . . Ang Banal na Spirito ay hindi maaaring magbagong-anyo bilang isang kalapati, subalit ang simbolo ng kalapati ay ibinigay kay Juan upang ipakilala ang katotohanan ng kasulatan, na ang kalapati ay ang simbulo o token ng katotohanan at kawalang-kasalanan. "

Boses mula sa langit

Muli, isang tinig mula sa langit ay dumating, at sabi ni Lucas, tulad ng sabi ni Mark, na ito ay nagsalita kay Hesus sa halip na sa mga saksi, na nagsasabing, "Ikaw ay ang aking minamahal na Anak, at kung kanino ako ay nalulugod nang mabuti" (Lucas 03:22).

Trinidad Tatlong pagkatao ang nabanggit, at sinasang-ayonan nila Mateo at Mark sa kanilang paglalarawan.


Pagkatapos

At pagkatapos si Lucas ay sumingit upang bigyan ang mambabasa ng edad ni Hesus (mga 30) at ang kanyang talaangkanan. Gayunman, nang siya ay nagbalik sa mga gawa ni Hesus, siya ay sumang-ayon kay Mateo at Mark sa kanilang mga ulat na si Hesus ay nagpunta sa desyerto nang mga 40 na araw.

John 1:29-34

Heograpiya

Nabanggit ni John na ang pagbibinyag ni Juan Bautista ay sa ilog Jordan (o mas partikular, ang binanggit nnilang lahat ay Jordan, ngunit alam natin na ang ibig sabihin nito ay ang Ilog Jordan). Gayunman, nabigo si John sa pagbanggit kung saan nagpunta si Hesus.

Higit pang mga detalye

Ang aposolo na si Juan ay nagdadagdag pa ng ilang mga tunay mahalagang mga detalye sa kanyang mga tala na ang iban mga apostol ay hindi na inulat. Nang nakita ni Juan Bautista na paparating si Hesus, sinabi niyang, "Narito ang Kordero ng Diyos, na magtutubos nang mga kasalanan ng buong mundo. Ito ay siya ang taong akng sinasabi, Pagkatapos ko may isang tao na dumating at mas ginusto sanang dmating bago sakin; dahil siya ay nauna kaysa sakin. "Ito ay nangangahulugan na alam ni Juan Bautista na si Hesus ay ang Kristo. Ito ay maaaring nalaman na niya noon pa dahil sa kanyang ina na si Elizabeth kilala ito. Gayunman, kung ano ang sabi ni John susunod na lumilikha ng pagdududa: "At hindi ko siya kilala" (01:31).


Tulad ng isang kalapati

Ang Apostol na si Juan ay nag-ulat sa kanyang mga tala na si Juan Bautista ("At si Juan ay nagbigay ng tala na nagsasabing" 1:32) ay ang taong nakakita ng "Banal na Espiritung bumababa tulad ng isang kalapati" (01:32). Upang lagumin, Si Mateo ay iniuulat si Hesus, si Mark ay iniulat si Juan Bautista, si Lucas ay hindi nagsabi ng ano mang bagay tungkol sa bagay na iyon, at si John ay nag-ulat na si Juan Bautista ay ang taong nakakita sa kalapati. Siguro parehong si Jesus at si Juan Bautista ang nakakita sa kalapati, ngunit mas siguradong si Juan Bautista ang nakakita, mula sa kung ano ang higit pang iniulat ng apostol na si John. Sinabi niya na ang kalapati ay "lumapag [kay Hesus]," at "siya na ipinadala ako na magbinyag sa pamamaitan ng tubig, ay siya ring nagsabi sa akin, Kung kanino mo man makita ang Espiritu Santong dumadapo, at ang nananatili sa kanya, ay siya ring nabinyagan sa pamamagitan ng Banal na Spirito. At nakita ko, at nagpapapa-totoo ako na ito ay ang Anak ng Diyos "(1:33-34). Ang makita ang espiritu na bumaba kay Cristo ay ang senyo na nagpahayag na si Kristo ay ang Mesiyas para kay Juan Bautista.


Santisima Trinidad

Tatlong hiwalay na mga indibidwal na lumitaw sa isang anyo lamang o sa iba pa sa autismo ni Hesus: ang Diyos Ama, ang kanyang na si Hesu Kisto, at ang Banal na Spirito. Gayunman, ang tatlong mga magkakaibang pagkatao ay nagkakaisa bilang isa sa kanilang layunin na pagproproklama ng pagka-diyos at pagkatao ni Hesus bilang ang Cristo, ang pinakahihintay na Mesiyas.


Afterward

Si John ay nagbibigay ng isang nakakapag-bigay interes na ulat ng susunod na araw pagkatapos ng binyag ni Hesus, na kung saan si John ay tumindig kasama si Andrew at isa pang hindi napangalanang tagasunod. Nang si Hesus ay dumaan sa, John "sabi, Narito ang Kordero ng Diyos!" (01:36) - ibig sabihin na si Jesus ay ang Mesiyas. Kaagad ang dalawang mga alagad ay sinundan si Hesus pagkatapos at nanatiling kasama niya nang matagal. Pagkatapos si Andrew ay nagpunta sa kanyang kapatid na lalaki Simon Pedro, sinabi niya sa kanya na natagpuan na niya ang Mesiyas, at dinala niya sya kay Hesus. Pagkatapos nagpatuloy si John sa iba pang mga pangyayari nang walang binabanggit tungkol sa 40 na araw na pagpnta ni Hesus sa desyerto.

Pagbubuod

Ang apat na Ibaghelyo ay nagsasabi sa mga Mormons ang mga mahalagang punto ng doktrina mga ito:!. May tatlong pagkatao sa pagka-diyos: ang Diyos Ama, si Hesu-Cristo, at ang Banal na Spirto. 2. Ag pagpapabinyag sa tunay na Iglesia ni Cristo ay isang kinakailangang gawin na ordinansa upang makpasok sa Kaharian ng Diyos. 3. Ang Bautismo ay dapat gawin sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig, iyon ay, buong paglulubog sa tubig. 4. Si Hesus ay ang Cristo, ang Mesias at Tagapagligtas ng sangkatauhan (sa pamamagitan ng nakasaksi Ang walang hanggang Ama, ang Banal na Spirito, at si Juan Bautista). 5. Ang Banal na Spirito ay maaaring ipakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng simblo bilang isang kalapati.