Batas ng Kalinisang-puri

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap
Mormon-dating1.jpg

Ang Simbahan ni Hesu Kristo ng mga Banal sa mga Huling araw, karaniwan ding tinatawag na Simbahan ng Mormon, ay matibay na naninindigan sa isyu ng kalinisang-puri. Ang paninindigang pinili ng simbahan ay umaayon hindi lamang sa Sampung Banal na Utos ng Diyos at ng mga ebanghelyo ni Kristo, kundi pati na rin ang pahayag ng mga huling araw. Ang Batas ng Kalinisang-puri ay isang mahalagang aspeto ng mga Banal sa mga Huling Araw sa kanilang pananaw tungkol sa kasal at pamilya bilang mga sagradong institusyon (tingnan sa Pahayag sa Mundo). Ang batas ng Kalinisang puri ay kasing payak ng mensaheng ito: ang pagkakaroon ng isang sekswal na relasyon ay angkop lamang sa mga taong pinagbigkis ng banal na matrimonyo. Ipinahihiwatig nito na hindi nararapat ang sekswal na relasyon na lingid o di kaya’y labas sa kasal, karapat-dapat lang na ang sekswal na relasyon ay sa pagitan lamang ng mag-asawa. Ang pag-aasawa, sa kanyang kahulugan, ay isang legal na pag-iisang dibdib ng isang lalaki at ng isang babae.

Ang pisikal na relasyon sa pagitan ng lalaki at ng babae ay nilaan ng Diyos para sa pagpaparami ng mga anak at para sa pagpapahayag ng pagmamahalan sa loob ng kasal: “Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y nagiging isa” (Genesis 2:24).

Ang kaloob na regalo ng pagpaparami

Ang mga Mormons ay naniniwala na ang abilidad na magpakarami ay isang kaloob mula sa Diyos, sa katunayan, isa ito sa napakahalagang regalo na ipinagkaloob ng Diyos. Ang mga Mormon ay naniniwala sa Plano ng Kaligtasan, kung saan ang Diyos ay isang literal na ama ng mga espiritu sa lahat ng nananahan sa lupa. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay kasama ng Diyos sa paglikha, sa pagbigay ng katawang lupa sa kanyang mga espiritung anak. Ang Diyos ay nagpanukala ng mga batas na mamamahala sa paggamit nitong banal na kapangyarihan. Ang Satanas, sa kabilang dako, ay siyang nagbibigay ng libu-libong paraan upang mapatigil, wakasin o sirain ang biyaya ng pagpaparami.

Gaya ng sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith: "Ang sekswal na pagsasama ay legal sa matrimonyo, at kung inaayunin ito ng tamang hangarin, ay sadyang nagiging marangal at banal. Ngunit, kung ang pagsasamang ito ay labas sa kasunduan ng kasal, ang sekswal na pagsasama ay isang mabigat na kasalanan, kasuklam-suklam ito sa paningin ng Diyos" (Gospel Doctrine, 5th ed., p. 309).

Ang katagang ito na nanggaling sa isang Propetang Mormon ay nagpapakita kung ano ang pananaw ng mga Mormon sa pisikal na katawan. Kahit na tuksuhin ni Satanas ang tao sa pamamagitan ng makamundong pagnanasa nito, sa pananaw ng mga Mormon ay hindi likas na masama o sira ang katawang tao. Ang gawain ng tao sa mundo ay ang matutunang pamahalaan ang kanyang makamundong pagnanasa at panatilihing naka-ayon ito sa loob ng kasunduang itinakda ng Panginoon.

Ang kahihinatnan ng Kasalanang Sekswal

Ang mga utos kagaya ng batas ng kalinisang-puri ay hindi nilaan upang pahirapan ang sangkatauhan, kundi upang iligtas ang mga kalalakihan at kababaihan mula sa katakut-takot na kasawian na kasama sa paglabag sa batas na ito.

Katulad ng inihayag ni Pangulong Joseph Fielding Smith, "Wala nang mas lalala pa sa kanser na sumisira sa katawan at kaluluwa ns lipunan ngayon kaysa sa kakila-kilabot na sakit ng sekswal na kasalanan. Pinipinsala nito ang balon ng buhay, at iniiwan nito ang mga masasamang epekto sa mga isisilang pa lamang bilang isang pamana ng kamatayan. Nagkukubli ito sa nayon at lungsod, sa malalaking bahay at sa mga kubo bilang isang mabangis na hayop na naghihintay ng maninila; ito ay kumukubli sa lupain sa pagiging lapastangan sa paguway sa mga batas ng Diyos ng mga tao." (Sinipi sa Joseph Fielding McConkie and Robert L. Millet, Doctrinal Commentary sa Aklat ng Mormon, 4 vols., vol 3: 5-6, orihinal na kinuha sa Improvement Era, vol. 20, p. 739.)

Itong mga nakakapukaw na panipi ay matinding ibinalangkas. Ang sinumang sumunod s autos ng Diyos ay makakatanggap ng kakayahang makakita, upang maaninaw ang tama sa mali, upang maramdaman ang tunay na kahihinatnan ng kasalanan. Ang mga taong nagsasabuhay sa Batas ng Kalinisang-puri ay magkakaroon ng kamalayan na ang kawalang delikadesa ay magbubunga ng kalungkutan; ang iyag ay pumapatay sa romansa; ang mga ipinagbabawal na gawaing sekswal ay kumikitil ng tiwala at kalauna’y bubunga ng kasinungalingan; ang pornograpiya ay nakakahumaling, sinisira ang buhay ng isang relasyon, at nanghihikayat ng masasamang pag-uugali; and kaswal na pagtatalik ay pumupurol sa emosyon at nagiging sanhi ng pisikal at sikolohikal na sakit; ang pangangalunya ay sumisira sa mga pamilya.

Ang Nakatataas na Batas

Nakailalim sa Batas ng Kalinisang-puri na ang mga Mormon ay sumusunod sa Nakatataas na batas ni Kristo na ipinapalaganap sa Bagong tipan. "Narinig ninyong sinabi, 'Huwag kang mangangalunya.' 28 Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaing iyon sa kanyang puso (Mateo 5:27-28). Ang mga Mormon ay hinihikayat na iwasan ang lahat ng mga saloobin, tangka, at mga gawaing humahalina at pumupukaw sa kahalingan na humahantong sa malaswang pag-uugali. Inutos sa kanila na iwasan ang pangaakit sa emosyon na maaari lamang isagawa ng mag-asawa. Ang mga gawaing gaya ng panonood ng pornograpiya at pagkahalina sa masturbesyon ay labag sa batas ng kalinisang-puri. Ang mga Mormon ay sinabihang tutunang pigilin ang kanilang saloobin at huwag hikayatin ang sekswal na damdamin bago o sa labas ng kasal. Ang mga kabataang Mormon ay tinuruang iwasan ang malaswang panghahaplos, madamdaming halikan, at maling paghahawakan (tingnan sa Para sa Kalakasan ng mga Kabataan).

Ang Pasanin ng pagkakasala

Mahalagang banggitin na, ayon sa Mormonismo, ang mga biktima ng panggagahasa, paghalay sa kapamilya o iba pang mga uri ng panggagahasa ay hindi nagkasala, at sila ay kailangang matulungan upang malagpasan ang di ginustong kahihinatnan ng salang ginawa ng ibang tao. Ang mga turong ito ay pinatunayan ng mga kasulatan. Importante ring tandaan na ang mga sekswal na kasalanan ay iba-iba at hindi lahat ay nagdadala ng pare-parehong bigat ng kasalanan at pagsisisi.

Ang imoral na pagtatalik ay binubuo ng mga pagkakasalang labag sa Diyos sa lahat ng uri at antas nito. Lahat ay masama at nakapipinsala sa likas nitong katangian, na may kaunting, gayunpama’y, kahigitan sa iba. “Kami ay umaayon sa opinion na may mas matataas na antas o digri kaugnay sa maling pagrelasyon ng mga kasarian kaysa sa iba pang mga maling gawain kung saan kami ay nakakaalam." Sa salaysay ni Elder McConkie, "Silang lahat ay nagsasaloob ng mabigat na kasalanan- ang kasalanan laban sa kalinisang-puri, ngunit kadalasan, ang pagkakasala ay tumitindi sa pamamagitan ng paglabag sa sagradong kasunduan, kung saan ito ay malimit na dagdagan ng panlilinlang, pananakot, o aktwal na karahasan (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2d ed., p.708.)

Pagsisisi sa Sekswal na kasalanan

Ang pagsisisi sa sekswal na kasalanan ay mahirap, dahil halos imposibleng gumawa ng kabayaran sa pinsalang nagawa. Paano maipapabalik ang nawalang kapurihan? Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtubos, ang mantsa ng imoralidad ay maaaring malinisan. Ang pangangalunya ay itinuturing ng mga Mormon na isang mabigat na kasalanan, kasunod ng pagpatay. Ang sekswal na kasalanan ay sadyang mabigat kung ito ay ginawa ng isang taong may buong kaalaman at pang-unawa sa mga batas ng Diyos, lalong lalo na ang mga taong may kasunduan sa simbahan. Ang antas ng kanilang pananagutan ay naiiba sa mga taong nawalan ng landas dahil sa mga maling turo ng mundo at ang mga taong hindi pa nakakagawa ng banal na kasunduan, ganumpan sila’y ay nanatiling may malubhang kasalanan sa batas:

"Ang lahat ng mga kasalanang ito ay dapat na tuligsain at pagsisihan, tayo mismo ay makakakita ng kaibahan sa layunin at kahihinatnan sa pagitan ng mga kasalanang nagawa ng batang magkasintahan, na nagpakasal sa di inaasahang panahon, na walang kaalam-alam na ito ay bitag ng kasalanan, at ng mga taong nakapasok na sa banal na lugar at nakagawa na ng mga sagradong kasunduan, na balak angkinin ang puri ng asawa ng kanyang kapwa sa pamamagitan ng katusuhan o lakas at [siyang] tapusin ang kanyang masamang layunin." (Gospel Doctrine, 5th ed., p. 310.)

Ang batas ng kalinisang-puri, isang praktikal na sulyap

Ang pagsaasabuhay sa batas ng kalinisang-puri ay dapat magpakita ng mga praktikal na katibayan na maliwanag sa lipunan o kultura kung saan ang batas ay sinusunod. Sa lahat ng konserbatibong pananampalatayang Makakristiyano, ang simbahan ng mga Banal sa mga huling araw ay siya lamang na may konkretong layunin na hindi matatamo kung walang pagsunod sa batas ng kalinisang-puri, at isa iyong oportunidad para makapasok sa simbahan, makagawa ng mga kasunduan doon, at sa katunayan, doo’y magpakasal para sa kawalang-hanggan. Kung tatanungin ng mga kabataan ang dahilan kung bakit kailangang isabuhay ang batas ng kalinisang-puri, higit na makatutulong sa mga magulang kung may kakayahan silang sagutin ang mga bagay na ito higit pa sa sagot na, “dahil ito ang sabi ng Diyos.”

Kamakailan lamang ay may pag-aaral na inilathala sa Journal of Reproductive Health na nagpapakita na may praktikal at kalipunang pagkakaiba sa mga kabataan sa konserbatibong kulturang Kristiyano na tinuruang gawing malinis ang puri, o sanaying ang sekswal na pagpipigil bago ang kasal. Ang pag-aaral ay nagtipon ng mga datas tungkol sa pagiging relihiyoso sa Pew Forum’s U.S. Religious Landscapes na pagsusuri. Sa Estados Unidos, ang mga estado na malalim ang pagiging konserbatibong Kristiyano ay siya ring may pinakamataas na bilang ng mga kabataang nabubuntis. Kahit na isinaalang-alang ang bilang ng aborsyon at ang kita, ang kaugnayan sa pagitan ng pagiging relihiyoso at ang pagbubuntis ng maaga ay malakas. Taliwas dito ay ang Utah, na may 60% Mormon. Narito kung paano na-ranggo ang mga estado kaugnay sa pagiging relihiyoso at maagang pagbubuntis (2009):

Ang nangungunang sampung estado na konerbatibong relihiyoso: 1. Mississippi 2. Alabama 3. South Carolina 4. Tennessee 5. Louisiana 6. Utah 7. Arkansas 8. North Carolina 9. Kentucky 10. Oklahoma

Ang nangungunang sampumg estado na may pinakamataas na bilang ng maagang pagbubuntis: 1. Mississippi 2. New Mexico 3. Texas 4. Arkansas 5. Arizona 6. Oklahoma 7. Nevada 8. Tennessee 9. Kentucky 10. Georgia

Ang estadong Utah ay rumanggong ika-anim sa pinakarelihosong estado, ngunit ika-34 sa bilang ng maagang pagbubuntis. Itong nakakagulat na resulta ay tunay na nagpapaiba sa Utah. Ang kwalipikasyon para sa walang hangggang pagsasama sa simbahan ay isang pangudyok para sa mga kabataan upang panatilihin ang batas ng kalinisang-puri. Suporta galing sa simbahan ng mga Banal sa mga Huling Araw na may mataas na organisadong gawain para sa kabataan at proyektong panserbisyo, at suporta galing sa matatag na pamilya na edukado sa mga prinsipyo ng ebanghelyo ay makatutulong sa kabataang upang sanaying iwasan ang pakikipagtalik.