Ang mga Paniniwala sa Mormonismo

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

Ang Artikulo ng Pananampalataya

Noong 1842 ng si Joseph Smith, tagapagtatag ng LDS ng relihiyon (o Mormonism), sinulat niya kung ano ang tinatawag na ang Wentworth ng sulat at kasama sa nito sa isang listahan ng labing tatlo sa mga pangunahing paniniwala ng Mormonism. Ang mga ito ay kilala sa simbahan ng mormon bilang mga Artikulo ng Pananampalataya at ngayon ay maaari ng matatagpuan sa Banal na Kasulata ni Mormon. Ang labing tatlong mga artikulo ng maikling-balangkas ang mga pangunahing mga prinsipyo at paniniwala ng Mormonism. Nasa ibaba ang isang buod (para sa kumpletong teksto makita Artikulo ng Pananampalataya):

 • Ang Mormonism ang natuturo na ang pagka-diyos ay binubuo ng tatlong tao: ang Diyos Ama, ang Kanyang literal na anak na lalaki na si Hesus Kristo, at ang Banal na Multo.
 • Ang Mormonism ang nagtuturo na ang mga kalalakihan at kababaihan ay nananagot para sa kanilang sariling mga kasalanan. Habang ang Mormons din ay nagkikilala sa pagkahulog ni Adam at Eba, hindi sila naniniwala sa ideya ng Orihinal na kasalanan (ang paniwala na ang lahat ay para sa sangkatauhan at nasumpa dahil si Adam ay ipinanganak na makasalanan).
 • Ang Mormonism ay nagsasabi na ang lahat ng mga lalaki at mga babae ay maaaring maligtas (ibalik sa presensiya ng Diyos) sa pamamagitan ng Pagtubos ni Jesu-Cristo kung saan sila ay dapat sumunod sa mg autos ng Diyos at matanggap ang mga kinakailangang mga ordinansa.
 • Ang pundasyon ng Mormonism ay nagpapahinga sa pagkakaroon ng Pananampalataya ksy Hesus Kristo, na nagsisisi sa kanayang mga kasalanan, mabautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog upang malinisan ang kanyang mga kasalanan, at ang pagtanggap ng Regalo ng Banal na multo na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kamay ng inilatag sa ng ulo at pagiging nakumpirma na ang isang miyembro ng simbahan ni Cristo.
 • Ang Mormonism ang nagtuturo na ang Diyos ay namimigay sa tao ng kapangyarihan na kumilos sa kanyang pangalan. Ang ganitong mga tao, gayunpaman ay dapat na tinatawag sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, sa pamamagitan ng paghula o paghahayag, at dapat ay nakalaan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kamay na nakapatong sa kanilang ulo sa pamamagitan ng mga tao na mayroon ng kapangyarihan mula sa Diyos (tingnan ang mga pari) upang mamahala sa kanyang pangalan.
 • Alinsunod sa pagkakabuo ng Bagong Tipan ng simbahan, ang mga modernong Simbahan ni Hesus Kristo sa huli-araw na los Santos ay humantong sa pamamagitan ng "mga apostol, propeta, pastors, mga guro, evangelista, at sa gayon pasulong." Sa pamamagitan ng pamumuno ng simbahan na ito, ang mga taong simbahan nga mormon ay maaaring tumingin matapos ang lahat ng mga miyembro nito sa isang organisado sa ganitong paraan.
 • Ang Mormonism ay nagtuturo sa espirituwal na mga regalo tulad ng mga pagsasalita sa wika (ang kakayahang magsalita at maintindihan ang mga ibang wika), mga prophesiya, pagtanggap ng revelasyon at pangitain, sa pagiging malakas na pagalingin at gumaling, at ang lahat ng mga himala na nakasaad sa Bibliya ay pa rin ibinigay sa karapat-dapat sa mga kalalakihan at kababaihan. Sa Mormonism, mga himala ay hindi hihinto.
 • Ang Mormonism ay nagtuturo ng katotohanan sa Biblia, ngunit kumikilala na ang ilan ng mga mali ay naipasok dahil sa mga kahirapan ng paghahatid at pagsasalin. Ang Mormons naniniwala din na ang Aklat ni Mormon ay ang salita ng Diyos.
 • Ang Mormonism ay naniniwala na ang Diyos ang bunyag ng kanyang mga batas sa sangkatauhan. Na ginawa niya sa panahon ng Bibliya na oras, at ang mga Mormons ay naniniwala na ang Diyos ay patuloy na gawin ito. Sila rin ay naniniwala na Siya ipagpapatuloy niya at ihahayag ang Kanyang mga batas ay tungkol sa daan upang mabuo ang Kanyang kaharian.
 • ang Mormonism ay nagtuturo na sila sa Kapulungan ng Israel at lahat na Israel ay nagdala mula sa pagpapakalat nito. Sa Huling-araw na los Santos ay naniniwala na ang mga Hudyo ay pisikal na nakukuha sa Banal na Lupa, at ang batas ay pumunta sa pagsulong mula sa Jerusalem sa panahon ng Milenyo. Ang Mormonism ay estado na sa Zion, o "Bagong Jerusalem," (ang lugar ng pagtitipon para sa maraming mula sa iba pang mga tribes) ay sa American na kontinente. Ang Mormons naniniwala din na kapag si Jesus Cristo ay bumalik sa lupa na Siya ang personal na maghahari bilang hari at linisin ang mundo.
 • Ang Huling-araw na los Santos ay naniniwala sa relihiyon pagpapaubaya. Si ay naghahabol na ang karapatan sa pagsamba bilang na makikita nila magkasya at pahintulutan ang iba na gawin ang pareho.
 • Ang Mormonism ay nagtuturo sa mga miyembro nito na maging matapat, masunurin sa batas ng mamamayan ng anumang bansa sila nakatira.
 • Ang Mormonism ay naniniwala sa pagiging tunay, tapat, katamtaman sa pang loob at labas n ugali, mabait, walang bahid-dungis, at sa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Ang Mormons ay naghahanap ng paraan upang sundin ang Diyos na may pag-asa at pagtitiis. Ang Mormonism ay nagrerespeto at humahanga sa kung saan ay malinis, kaibig-ibig, at kapuri-puri.

Walang hanggan Pamilya

Sa taong 1995, ang kasalukuyang lider ng simbanhan ng mormon ay nag-iinisyu ng isang pahayag sa buong mundo tungkol sa kahalagahan ng pamilya. Ito ay kilala bilang Ang Pamilya: Ang Proclamasyon sa Mundo at binabalangkas ang paniniwala ng Mormonisim tungkol sa kabanalan ng kasal at pamilyang relasyon.

Ang Mormons ay naniniwala na ang lahat ng mga kalalakihan at kababaihan ay ang mga anak ng Diyos, na Siya ay kanilang espirituwal na Ama. Ang Mormons ay madalas na sumangguni sa Diyos bilang kanilang "Ama sa langit" at naghahanap upang magkaroon ng isang personal na relasyon sa Kanya at ng Kanyang anaking lalaki, si Jesus Cristo, sa pamamagitan ng panalangin at maayos na pamumuhay. Bilang mga anak ng Diyos, ang bawat lalaki at babae ay may potensyal na at layunin.

Ang Mormonism ay humahawak sa katotohanan na ang kasarian ay isang mahalagang katangian ng pagkakakilanlan ng isang tao. Ito ay nagpapahiwatig na ang espiritu ng isang tao ay may kasarian na kung saan ay walang hanggan at hindi maaaring baguhin. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga kasarian ay ay maayos na itinuturo nang ma gabay ng banal na spirito kaya ang mga kalalakihan at kababaihan ay makadagdag sa bawat isa sa buhay at sa pag-aasawa.

Ang Kasal, sa Mormons, ay "nakalaan sa Diyos" ay ang itinuturing na isang banal na unyon sa pagitan ng isang tao at babae. Ang mag-asawa ay nararapat na magkaroon ng legal na kasal sa pamamagitan ng tamang awtoridad. Kung ang isang relasyon ay gumawa at magbigay ng isang positibong kapaligiran para sa pagpapalaki ng mga bata ay dapat ito ay may isang matibay na pundasyon. Ang mamuhay na magkasama nang walang pangako sa kasal ay hindi isang malakas at sapat na pundasyon.

Ang Mormons ay naniniwala din na, kapag naselyuhan sa pamamagitan ng tamang awtoridad sa isang Templo ng mga Mormon, ang kasal at relasyon na pamilya ay maaaring maging walang hanggan.