Ang Pagbibinyag sa Simbahang Mormon

Mula sa MormonWiki
Tumalon sa: paglilibot, paghahanap

ANG PAGBIBINYAG SA SIMBAHANG MORMON

Ang mormonism ay sumusunod sa mga turo sa bagong tipan tungkol sa pagbibinyag. Noong si Jesucristo ay namuhay sa mundong ito,itinuro niya na ang pagbibinyag ay kinakailangan para sa kaligtasan. Sinabi niya kay Nicodemus,”maliban na ang tao ay maipanganak sa tubig at sa espiritu,hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos”(Juan 3:1-5).

Itinuturo din sa Aklat ni Mormon ang kahalagahan ng pagbibinyag. Sa Aklat ni Mormon,mayroong salaysay tungkol sa pagpapakita ni Jesus sa mga Nephita matapos ang kanyang pagkabuhay na muli. Sa pagkakataong iyon, itinuro ni Jesus sa mga tao ang kahalagahan ng pagsisisi,pagbibinyag, at ang kaloob ng Espiritu Santo(Tingnan sa mga Alituntunin ng Ebanghelyo)> Pagkatapos ay itinalaga niya ang labindalawa upang magbinyag sa kanyang pangalan(Tingnan sa 3 Nephi 11:18-41 at 19:11-13). Ang Aklat ni Mormon ay isang mahalagang pagmumulan ng pang-unawa kung paanong ang pagbibinyag ay maisasagawa sa tamang pamamaraan(tingnan ang panalangin sa pagbibinyag sa 3 Nephi 11:23-28 at Moroni 6:1-4).

Ang ikaapat na Saligan ng Pananampalataya ng Ang Simbahan ni Jesukristo ng mga Banal sa mga Huling araw (o Simbahang Mormon) ay isinasaad na ang “pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng kasalanan” ay isa sa mga alituntunin at ordennnnnnnansa ng ebanghelyo. Ang mga Mormons ay naniniwala tulad ng napakaraming iba pang Kristiyano na ang pagbibinyag ay isang mahalagang hakbang at ordenansa para sa lahat ng tao na gustong sumali sa simbahan.

Ang tamang pagbibinyag ay may sinusunod na mga pangunahing hakbang, at ito ay ang pananampalataya at pagsisisi. Ito ay nararapat na masundan ng tinatawag na “pagbibinyag sa apoy” o ang pagpapatong ng mga kamay (ng isang may karapatang pagkasaserdote) upng ipagkaloob ang Kaloob ng Espiritu Santo. Si Boyd K. Packer, isa sa mga apostol ng Ang Simbahan ni Jesukristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ay nagsabi ng sumusunod:”isa pang talata na nagtuturo na ito ay darating ; at kung sakaling kayo ay maniwala kay Kristo at magpabinyag,una ay sa tubig, pagkatapos ay sa apoy at sa Espiritu Santo, na sinusunod ang halimbawa ng ating tagapagligtas(Mormon 7:10).Muli, mayroong dalawang bahagi sa pagbibinyag- pagbibinyag sa tubig, at pagbibinyag sa apoy o sa Espiritu Santo. Kapag pinaghiwalay ang dalawang ito, katulad ng sinabi ng propetang si Joseph Smith,ito ay kalahati ng pagbibinyag lamang (Liahona 2006,18-24)

Ang pagbibinyag ay nangangailangan ng paninindigan na sundin ang mga utos ng Diyos hanggang matapos ang buhay sa mundong ito at maging isang saksi ni Kristo. Kapag ang mga tao ay nabinyagan sa tamang pamamaraan, makatatanggap sila ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, at kapag sila ay nakapagtiis hanggang wakas,sila ay magkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa kahariang selestiyal at sa buhay na walang hanggan( tingnan sa Marcos 16:15-16 ng Biblia o2 Nephi 31:13-21 sa Aklat ni Mormon)

Ang pagbibinyag ay mahalagang bahagi ng plano ng ating Ama sa langit para sa atin. Siya mismo ang nga-utos sa atin na magppabinyag sa pamamagitan ng paglulubog upang maipakita natin na tayo ay may pananampalataya kay Jesukristo, na mahal natin siya, at na ibig nating sundin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos.

Sa Simbahang Mormon, itinituro na ang bawat tao na umabot sa gulang na walo, at kung ang sinuman ay may kakayahan na maunawaan kung ano ang tama at kung ano ang mali,ay nararapat na mabinyagan. Ang mga musmos na wala pang walong taon ang gulang at ang mga taong walang sapat na kakayahan na umunawa ay hindi nangangailangan ng ordenansang ito upng maligtas sa kaharian ng Diyos at sila ay nasasaklawan ng pagbabayad-sala ni Jesukristo.

Ang pagbibinyag sa simbahan ng Mormon ay isinasagawa sa pamamagitan ng paglulubog ng lubusan sa taong bibinyagan sa tubig at muli siyang iaahon mula sa tubig. Ang pagbibinyag ay maari lamang isagawa ng isang taong may tamang karapatan. Halimbawa, si Juan Bautista ay mayroong karapatan ng pagkasaserdote na kinakailangan upang mabinyagan sa Jesus at ang iba pa sa kanyang panahon. Ang nagtataglay ng pagkasaserdote ay itinataas ang kanyang kamay , habang bibibigkas ang panalangin sa pagbibinyag, at pagkatapos ay inilulubog ang taong kanyang bibinyagan sa tubig(3 Nephi 11:23-26)

Ang pagbibinyag ay nararapat ngunit ito ay isa ring simbolikong ordenansa. Ito ay sumasagisag sa tipan na kung saan ang nagbabalik-loob ay nangangako na maging tagasunod ni Jesukristo, na taglayin ang pangalan ng tagapagligtas, upang tumayong saksi ng Diyos, at upang sundin ang kanyang mga utos. Ganundin, ang nagbabalik-loob ay tumatanggap ng tungkulin na maglingkod sa Diyos at sa kanyang kapuwa tao hanggang sa wakas. Ang Panginoong Jesukristo ay nangako na ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa nagbabalik-loob, tutubusin siya mula sa kanyang mga kasalanan, at pagkakalooban sila ng buhay na walang hanggan(tingnan sa Mosias 18:7-10).

Ang simbolo na kasama sa pagbibinyag ay nag-aanyaya sa mga nagbabalik loob at sa mga sumasaksi sa pagsasagawa ng ordenansa na pag-isipan ang kahukugan nito. Upang higit na magkaroon ng kaliwanagan, ang pagkakalibing sa tubig,at kasunod nito ay ang pag-ahon mula sa tubig ay sumisimbolo sa paniniwala ng nagbablik-loob sa pagkabuhay na muli ni Jesukristo at ng lahat ng tao. Ganundin,isinasagisag nito ang pagsilang sa isang bagong buhay kay Kristo isang buhay na nakasentro sa pagsunod saa mga utos ng Diyos. PAGTANGGAP SA PAGBIBINYAG NG IBANG SIMBAHAN

Hindi kinikilala ng Simbahang Mormon ang pagbibinyag na isinanasagawa sa ibang simbahan. Ito ay sa dalawang kadahilanan: (1) dahil sa pagbibigay diin sa tamang karapatan na kinakailangan sa pagbibinyag (basahin muli sa itaas) at (2) dahil sa tungkulin ng pagbibinyag bilang pormal na pagpasok sa komunidad ng Mormon, gayundin sa simbolikong pakikipagtipan kay Jesukristo.

Maraming mga Simbahan ang kumikilala at tumatanggap sa mga pagbibinyag na isinasagawa ng mga Kristiyano maliban sa lanilang mga sariling ministro, at ilan sa mga ito ay tinatanggap ang pagbibinyag ng simbahang mormon. Halimbawa ay ang simbahang Anglican, kinikilala ang pagbibinyag ng simbahang mormon; sa kabilang dako, ang simbahan ng Romano Katoliko ay hindi tinatanggap ito.